Stavba a složení Země

Změny působením vnějších a vnitřních sil

Zemská kůra

Nejsvrchnější část
Tlustá průměrně 35km od 6 do 80km
Oceánická - 21% objemu, dno moří
Pevninská - 64% objemu, vyvřelý povrch
Přechodná - tvořená hlavně sedimenty
Litosférické desky - nejstarší části pevnin
Platformy - tabule, přiléhají k l.d., hlubinné a přeměněné vyvřeliny
Epiplatformy - rozlámané, ve třetihorách vyzdvihnuté do výšky
Epigeosynklinály - nejmladší, vrásná pohoří
Pohyby zemských desek - tření, zlom, vrásnění, kerné pohyby, podsouvání, zemětřesení, sopečná činnost, konvergentní síly, divergentní síly

Vnitřní a vnější síly

Vnitřní (endogenní) - pohyb litosférických desek, sopečná činnost, zemětřesení
Vnější (exogenní) - Slunce, gravitace, rotace, voda, ledovce, vítr, člověk, eroze → transport → sedimentace
Reliéf - nejsvrchnější část zemské kůry, výsledek působení sil
Tvary povrchu - souš a oceánské dno

Dělení reliéfu

podle příbuznosti

Kongresní tvar - oblouk nahoru
Konkávní tvar - oblouk dolů
Přímkový tvar - rovný

podle stálého působení endogenních sil

Vrásový reliéf
Vráso-zlomový reliéf
Kerný reliéf
Sopečný reliéf

podle činnosti exogenních sil

Svahové pohyby - gravitace
Činnost vody - ronové rýhy, eroze
Koroze - rozpouštění vodou
Evorze - vymílání předmětů
Mořská voda - příboj, transgrese, regrese
Krasová činnost - škrapy, závrty, vyvěračky, ponory
Ledovcová činnost - kryogenní rovina, permafrost (dlouhodobě zamrzlá), trogy (ledovcová údolí)
Větrná činnost - eroze, deflace, saltace, okna, brány, spraše, římsy, voštiny
Pouště - v suchém klimatu, hamada, ergy, seríry, šotty, desertifikace
Biotická činnost - chrání před erozí, udusávání reliéfu, rašeliny, močály, korálové útesy
Člověk - hornictví (sejpy, pinky, výsypky, šachty), zemědělství (silážní jámy, terasování), pohřební činnost (hřbitovy, mohyly), vojenská činnost (zákopy, bunkry), sídlištní (skládky, silnice)

Základní typy reliéfu

Akumulační nížiny (roviny) - pobřežní, jezerní, deltové, úpatní, říční, ledovcové, větrné
Strukturní roviny - tabule, výlevné roviny
Klenby a pánve - tektonické, sopečné
Pohoří - vrásná, příkrovová, vráso-zlomová, kerná, sopečná, fosilní

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník