Přeměna hospodářství společnosti

Socialistický blok

Čtvrtina plochy Evropy (bez SSSR)
Po 2. světové válce vznik železné opony, studená válka
Víceleté plány na obnovu ekonomiky, orientace na východ
Pokus o integraci, RVHP
Znárodnění a vyvlastňování majetku
1985 perestrojka – nedostatky, selhání zevnitř
Katastrofální stav ekonomiky, žádná konkurence, jednostranná výroba, omezené cestování

Přeměna

Možnosti pro nástup tržní ekonomiky
Nedostatek moderně vzdělaných ekonomických a právních odborníků
Zajištění míru a relativní stability uspořádání Evropy
Liberalizace – uvolnění obchodních vztahů
Privatizace – změna vlastnictví na soukromé, konkurenceschopnost
Omezení státních zásahů – do hospodářství, včetně omezování rozpočtových výdajů
Konvertibilita – směnitelnost domácí měny
Demokracie a volné hospodářské soutěže – nové instituce, přijetí právních norem
Jednotlivé země východní a střední Evropy v nestejné době za různých výchozích podmínek
Transformační proces – pokles výroby těžkého průmyslu, restrukturalizace hospodářství
Snížení spotřeby surovin a celkové energetické náročnosti
Orientace na odvětví vycházející z domácích surovin, tradic a schopností obyvatelstva
Rozvoj služeb, zmenšení objemu přepravy nákladů, vyšší význam automobilové dopravy
Hospodářský význam metropolitních území – předpoklady pro další rozvoj
Rozvojovými centry přístavy – otevřenější zahraniční vztahy
Centra zahraničního cestovního ruchu – posílení sektoru služeb, kultury a vzdělávání
Periferní oblasti – vysoká nezaměstnanost

Problémy přeměny

Politické změny a hospodářská transformace – nová realita pro postkomunistické země
Získaná osobní svoboda, vzrůst osobní zodpovědnosti
Zvýšené požadavky na vzdělání, znalost jazyků, komunikativnost
Vzrůst cen, prohlubování sociálních rozdílů, ztráta sociálních jistot
Zánik některých povolání, vznik nových, změna žebříčku prestiže
Příchod velkého počtu zahraničních návštěvníků, legálních i nelegálních pracovníků
Zvyšování regionálních rozdílů v ekonomické a životní úrovni
Vytváření sociálního napětí, vyšší kriminalita
Národnostní problém – nižší úroveň a stupeň vzdělání, nízká kultura jednání
Etnické spory zasahují i do otázek mezinárodní politiky
Stará hranice mezi římskou a byzantskou kulturou – prochází východní Evropou, rozdíl mezi katolickým a pravoslavným náboženstvím
Velký pohyb obyvatelstva – hospodářské, sociální a politické problémy
Otevření hranic – svoboda pohybu, možnost žít kdekoliv
Snaha o zpřísnění imigračních předpisů i povolování pobytu ekonomicky aktivním obyvatelům zemí východní a jihovýchodní Evropy
Stav životního prostředí – dříve výroba na úkor budoucnosti, vážně poškozeno
Řada nových problémů – narkomanie, hospodářská kriminalita, pohyb za prací, prostituce
Pokles střední délky života, stoupající počet nemocných
Zhoršená dostupnost vzdělání pro nejširší vrstvy sociálně slabších obyvatel

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník