Veřejné právo

Hlavní úlohu má stát – dohlíží na dodržování zákonů
V případě porušení větší trest
Správní právo
Trestní právo
Právo sociálního zabezpečení – péče o občany v tíživých sociálních situacích (nemoc, stáří)
Finanční právo – předpisy o finanční činnosti státu, plnění finančních povinností vůči státu
Živnostenské právo – předpisy o živnostenském podnikání

Správní právo

Výkon státní moci
Veřejná správa – organizace a činnost státního administrativního aparátu
Územní (místní) samospráva
Upravuje činnost a působnost orgánů na území ČR
Ústřední orgány státní správy (ministerstva), orgány místní správy (obecní úřady)
Souhrn mnoha různých právních předpisů
Celé území ČR je rozděleno v rámci územní samosprávy na obce
Obec je právnickou osobou, má jméno (znak, prapor)
Má majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří podle rozpočtu
Finanční zdroje tvoří výnosy z obecního majetku a z obecných podnikatelských činností, místní daně a poplatky, podíly na daních odváděných do státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu, dary, výnosy sbírek, loterií apod.
Území každé obce se skládá z vnitřní (intravilán) a vnější (extravilán) části
Intravilán – část určená k bydlení a zástavbě
Extravilán – pole, louky, lesy, rybníky, cesty apod.
Každá obec je povinna se starat o své území (výjimkou např. vojenské prostory)
Podle velikosti dělíme obce, města, statutární města a hlavní město Praha
Statutární města – 13, území můžeme členit na městské obvody nebo městské části
Obce mohou vytvářet svazky obcí, být členy mezinárodních sdružení
Samostatná působnost – správa vlastních obecních záležitostí
Při výkonu obecní samosprávy obec nepodléhá žádnému nadřízenému státnímu orgánu
Občan obce – fyzická osoba, má v obci trvalý pobyt nebo mu bylo uděleno čestné občanství
Orgány obce – obecní zastupitelstvo, obecní rada, starosta, obecní úřad
Obecní (městské) zastupitelstvo – nejvyšší orgán obce, 5 až 55 členů volených občany
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet a vyúčtování hospodaření, volí členy obecní rady a starostu
Obecní rada – výkonný orgán obce, 5 až 13 členů, starosta, zástupce starosty, další radní
Starosta – zastupuje obec navenek, svolává a řídí schůze obecní rady a zasedání zastupitelstva
Obecní komise – zřízené obecní radou jako své iniciativní a kontrolní orgány
Obecní úřad – starosta, zástupce starosty a zaměstnanci, lze zřídit odbory pro úseky činnosti

Trestní právo

Soubor právních norem, které se týkají trestání fyzických osob
Pachatelem pouze fyzická osoba, trestně postižitelný i návodce, pomocník, organizátor
Trestnost se vztahuje i na nedokončený trestný čin (pokus) i na přípravu k trestné činnosti
Podmínky trestní zodpovědnosti – naplnění skutkové podstaty, vina
Vina – pachatelův psychický stav ke skutečnostem naplňujícím skutkovou podstatu
Úmysl a nedbalost (vědomá, nevědomá)
Vyloučení trestnosti – mladší 15 let, duševně nezpůsobilý, nutná obrana, jednání v krajní nouzi
Beztrestnost způsobuje – funkce prezidenta republiky, oprávněné použití zbraně (policie)
Státní zastupitelství – zastupuje stát u soudu, podává jménem státu obžalobu v trestním řízení
Přihlíží se k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem
Při trestním stíhání mladistvých (15 – 18 let) se snižují trestní sazby na polovinu
Podmíněné odnětí svobody – na svobodě, lhůta po kterou nesmí spáchat další trestný čin
Nepodmíněné odnětí svobody – nastoupí do vězení, nejdéle 15 let, výjimečně 25, doživotí
Věznice s dohledem – nedbalostní trestné činy, civilní šaty, povolené vycházky
Věznice s dozorem – větší čin, recidivisté (po několikáté uvězněni), návštěvy
Věznice s ostrahou – násilný čin, vysoká sazba
Věznice se zvýšenou ostrahou – výjimečné případy, doživotí

Trestné činy

Téměř 200 skutkových podstat, 12 kapitol (hlav)
Trestné činy proti republice – vyzvědačství, hanobení, ohrožení státního tajemství
Trestné činy hospodářské – neoprávněné podnikání, padělání, zkrácení daně
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – útok na veřejného činitele, úplatkářství
Trestné činy obecně nebezpečné – ohrožení životního prostředí, nedovolené ozbrojování
Trestné činy hrubě narušující občanské soužití – týrání zvířat, výtržnictví, opilství
Trestné činy proti rodině a mládeži – bigamie, zanedbání, ohrožování mravní výchovy
Trestné činy proti životu a zdraví – vražda, ublížení na zdraví, rvačka
Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti – útisk, znásilnění, loupež, vydírání
Trestné činy proti majetku – krádež, zpronevěra, poškozování cizí věci, podvod, lichva
Trestné činy proti lidskosti – potlačení práv a svobod, genocidium
Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě – neplnění odvodní povinnosti
Trestné činy vojenské – neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, nesplnění bojového úkolu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník