Transformace české ekonomiky

Proces, který začal po převratu v listopadu 1989, dodnes není ukončen
Socialistická příkazová ekonomika se postupně měnila v kapitalistickou ekonomiku tržní
Demokratizace – právně a společensky vytvářeno prostředí demokratické společnosti
Odstranění monopolu – nastolení volné hospodářské soutěže
Vznik bankovní soustavy – založení nových bank, částečně řízeny centrální bankou
Konvertibilita měny – měna podle tržních pravidel směnitelná za jakoukoliv světovou měnu
Liberalizace cen – nestabilní ceny se vytváří díky poptávce a nabídce, odráží výrobní náklady
Privatizace – umožnění rozvoje podnikání, státní majetek se stal soukromým (stát není dobrý hospodář, vrácení majetku lidem, napravení křivdy)
Velká privatizace – přeměna podniků na obchodní společnosti
Malá privatizace – prodávání malých podniků lidem, forma aukce, velice úspěšná
Restituce – navracení majetku z právních důvodů, dodnes nedořešeny

Rozpočet

Podoba zákona
Schvaluje se Parlamentem ČR
Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
Předkládá vláda na rok dopředu – předpokládaný charakter
Návrh, revize a korigování, většinou končí se schodkem (něco chybí)
Univerzálnost – zahrnuje příjmy i výdaje, i když jsou nereálné
Mandatorní (povinné) výdaje – zákonem musí být zaplaceny, žádný manévrovací schopnost
Nemandatorní výdaje – rozdělení podle potřeby
Přerozdělovací charakter – všechny prostředky sloučeny a následně znovu přerozděleny
Kromě rozpočtu státu i rozpočty veřejných institucí a obcí, částečně závislé

Daň

Daň – povinná platba, vymahatelná státem, neplacení je trestné, bez náhrady
Přímá daň – platí se přímo (plátce shodný s poplatníkem), daň ze zisku, z kapitálu (podniky), z příjmu, z majetku, z převodu majetku (domácnosti)
Nepřímá daň – plátce není shodný s poplatníkem, daň spotřební (alkoholické nápoje, tabákové výrobky, pohonné hmoty), z přidané hodnoty (DPH), z obratu, charakter daně i clo
Základ daně – definice toho, z čeho platím daň
Sazba daně – kolik procent ze základu mám odvést
Splatnost daně – dokdy a za jakých okolností

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník