Soukromé právo

Občanské právo

Právní předpisy a normy, které upravují majetkové vztahy fyzických osob
Stát vystupuje v občansko-právních sporech pouze jako jedna ze stran (není nadřízen)
Základním pramenem Občanský zákoník – Zákon č. 40/1964 Sb. novelizace (47/1992)
Majetek – věci hmotné (movité a nemovité) a nehmotné
Vlastnit (libovolně s ní nakládat) věc může fyzická osoba, zprostředkovaně i právnická osoba
Lze věci spoluvlastnit – podílově a bezpodílově (manželství)
Z vlastnictví plynou závazky – dluhy, smlouvy
Dědictví – přechod majetku zemřelé osoby na právní nástupce
Podle přání zemřelé osoby (závěť), podle stupně příbuznosti (děti a manžel/ka, rodiče a osoby ve společné domácnosti, sourozenci a další příbuzní)
Vydědit lze někoho pouze ze závažných důvodů (sepsaných v Občanském zákoníku)
Dědí se i dluhy

Rodinné právo

Právní normy a předpisy upravují vznik a zánik manželství, vztah mezi rodiči a dětmi
Hlavním pramenem Zákon o rodině – zákon č. 94/1963 Sb. novelizace (1992)
Manželství lze uzavřít jen při splnění podmínek – dobrovolnost, odlišné pohlaví, 16 resp. 18 let, duševní způsobilost, souběžně neexistující jiné manželství
Uzavření před státním orgánem nebo u státem registrované církve
Povinnosti – vůči sobě navzájem (vynutitelné a nevynutitelné)
Manželství zaniká – smrt, prohlášení za mrtvého, rozvod
Práva dětí – Deklarace práv dítěte
Péče o dítě – osvojení (adopce), pěstounská péče, opatrovnictví (poručnictví), ústavní výchova

Pracovní právo

Souhrn předpisů a norem, které se týkají vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb.
Zaměstnavatelem – právní subjekt (fyzická nebo právnická osoba)
Zaměstnancem – pracovně právně způsobilý (zdravotní způsobilost, 16 let – plně od 18 let)
Pracovat mohou i cizinci – povolení k pobytu, povolení k zaměstnání
Uzavření pracovní smlouvy – písemně (den nástupu do práce, místo výkonu práce, druh práce)
Pracovní poměr vzniká dnem uvedeným na smlouvě
Jmenování (pružné, závisí na rozhodnutí zřizovatele), volba
Podle délky pracovní doby – plná (8,5 hodiny), zkrácená (např. ženy)
Podle doby ukončení – doba určitá (1 rok), doba neurčitá
Podle vzájemných vztahů – hlavní, vedlejší nebo souběžný pracovní poměr
Ukončení – událost (úmrtí, uplynutí času), právní úkon (dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, ukončení p. p. ve zkušební době)
Pracovní doba – provoz na směny, nepřetržitý provoz, práce přes čas (dobrovolná, příplatky)
Mzda – hodinová, úkolová, podílová
Maximální mzda (není stanovena), minimální mzda (orientační částka)
Zákoník práce dbá na bezpečnost – předpisy, ochrana, přestávky, dovolená
Není povinností pracovat – každý občan má právo na přiměřené (zdravotně) zaměstnání
Dávky – podpora v nezaměstnanosti

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník