Psychické jevy

Celý svět je tvořen psychickými procesy a jevy

Psychické procesy

Základ poznání světa
Nejnižší složka psychiky
U všech přibližně stejně
Probíhají rychle, mění se, jsou dynamické

Vnímání

Prostřednictvím smyslů
Pokud něco nevnímáme, tak o tom vůbec nevíme
Nedokonalé
Existují stavy, ve kterých se vnímání stěžuje (bezvědomí)
Základ všech psychických jevů

Představy

Vyplňují mezeru ve vnímání
Dokáže kombinovat vnímané vjemy
Fantazie - volné asociace

Paměť

Soubor psychických procesů a vlastností, které umožňují osvojení zkušeností, jejich zapamatování, uchování a vybavení
Zapomínání - vymazání paměťových stop
Názorná paměť - už jsme jí jednou vnímali
Slovně logická paměť - vyjádřena slovy, zpracována myšlením
Mechanická - člověk si jí osvojuje
Logická - myšlení a vztahy
Krátkodobá - jen na několik minut či vteřin (porucha - demence)
Dlouhodobá - na delší životní období (porucha - amnézie)
Zapamatování → uložení → vybavení → znovupoznání

Myšlení a řeč

Poznávací proces, kterým získáváme zprostředkované a zobecňující poznání skutečnosti, jejích podstatných znaků a vztahů
Řeč slouží ke vzájemnému dorozumívání

Psychické jevy

City

Hodnotí objekty našeho pozorování a naši činnost, její průběh i produkty (emoce)
Polarita citů - protikladné dvojice
Smíšené city - kladné i záporné
Projevy - tělesná námaha, obava, sympatie, zamilování
Afekt - bouřlivá reakce jedince
Nálada - delší trvání, působení událostí, lidí a vnitřních podnětů
Citové vlastnosti - dlouhodobě, složky charakterových vlastností a rysů

Vůle

Psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují dosahování cílů, je-li nutné překonávat překážky Volíme a rozhodujeme se

Pozornost

Psychický stav zajišťující soustředěnost jedince po určitou dobu na jeden jev nebo na jednu činnost
Pozornost bezděčná (silné podněty) a záměrná (cíl, úsilí)

Dynamické vlastnosti

Určují charakter všech jevů
Sangvinik - průměrný charakter, většina populace
Melancholik - pesimistický, uzavřený člověk
Cholerik - výbušný, střídání nálad
Flegmatik - pomalý, vyrovnaný
Nestabilní (labilní) a stabilní, extrovertní a introvertní
Nikdo není úplně čistý typ
Temperament je vrozený, ale lze změnit (významnou událostí)

Tělesné vlastnosti

Kretschmerova typologie - 3 typy lidí, atletický, astenický a piknický
Typologie Williama Sheldona - mezomorf (hranatá výrazná hlava, svalnatý krk, široká ramena, ruce a nohy přiměřeně dlouhé; soutěživý, dominantní, aktivní, většina vězňů a američtí prezidenti), endomorf (kulaté tváře, krátký krk, zavalité tělo, krátké ruce a nohy; pomalý, společenský, tolerantní, úřednický typ) a ektomorf (nevýrazný obličej, dlouhý hubený krk, dlouhé ruce a nohy; samotářský, rozvážný tichý)

Schopnosti

Vlohy - vrozené předpoklady pro schopnosti, je třeba je rozvíjet
Vlohy → nadání → talent → genialita

Charakter

Získává se a mění se životem
Vůle ovlivňuje zpětně schopnosti

Inteligence

Schopnost řešit problémy
Měřítkem je IQ (inteligenční kvocient)

Učení

Způsob, kterým se získávají specificky získané dispozice
Všechno získané (nevrozené) máme prostřednictvím učení
Podílí se na něm psychické stavy, procesy i vlastnosti
Vědomostní - vědomosti, za pomoci paměti
Senzomotorické - dovednosti
Intelektové - názory
Sociální - návyky
Chyba - proces určení, jak to příště nedělat
Výsledky závislé na mnoha faktorech, ovlivnitelné a neovlivnitelné

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník