Makroekonomie

Výkonnost ekonomiky jako celku
Hrubý domácí produkt – HDP, číslo, souhrn vyprodukovaných statků a služeb na území jednoho státu v průběhu jednoho roku, vysoký a rostoucí
Hrubý národní produkt – HNP, v USA, souhrn vyprodukovaných statků a služeb firem, které jsou v držení amerických občanů
Čistý ekonomický blahobyt – započítává všechny budoucí negativní dopady
Míra nezaměstnanosti – lidské zdroje, není ekonomická veličina, podíl práceschopného obyvatelstva dočasně nezaměstnaného (zaměstnání aktivně shání), nízká (do 10%), nerostoucí
Frikční nezaměstnanost – práce v tu chvíli není k dispozici, ekonomice neškodí
Sezónní nezaměstnanost – na určité období
Cyklická nezaměstnanost – vzniká v průběhu času s vývojem ekonomiky
Strukturální nezaměstnanost – postihuje profese
Inflace – nízká (do 10%), stabilní
Platební bilance – vyrovnaná (export stejný jako import)

Inflace

Důsledek ekonomické nerovnováhy
Zvyšování celkové hladiny cen, statků a služeb v průběhu dalšího období
Snižuje kupní sílu peněz
Znehodnocuje úspory a zhoršuje schopnost peněz plnit funkci uchovatele hodnot
Snižuje reálné mzdy
Zvyšuje míru nejistoty v rozhodování podnikatelů
Zhoršuje kvalitu informací o stavu a vývoji ekonomiky zprostředkovávaných v tržní ekonomice cenovým systémem
Přispívá k ekonomické nestabilitě a prohlubuje ekonomickou nerovnováhu
Vývoj inflace se vyjadřuje různými druhy cenových indexů
Index spotřebních cen – velikost změny výdajů domácností na nákup spotřebního koše statků a služeb ve srovnání s určitým obdobím
Míra inflace – charakterizuje vývoj, stav a úroveň ekonomiky v určité zemi
Mírná inflace – nemá příliš negativní důsledky, nenarušuje ekonomický život společnosti
Pádivá inflace – výraz nezdravého vývoje ekonomiky, nárůst nejistoty, desítky procent ročně
Hyperinflace – peníze přestávají být schopny plnit své ekonomické funkce, peněžní směna nahrazována směnou naturální, tisíce až miliony procent ročně

Platební bilance

Shrnuje peněžní transakce určité země se zahraničím za určité období
Běžný účet (obchodní bilance) – rozhodující složkou, může být vyrovnaná
Aktivní saldo – obchod s přebytkem
Pasivní saldo – zadlužování země
Bilance služeb
Bilance kapitálového účtu
Bilance devizových rezerv

Zaměstnanost

Práce – účelná, cílevědomá lidská činnost, přeměňující přírodní látky na statky, které uspokojují lidské potřeby, nebo činnost spojená s poskytováním služeb
Výrobní (ekonomické) zdroje – práce, půda a kapitál
Know-how – lidské znalosti a podnikatelské schopnosti
Kvalifikace – způsobilost člověka pro výkon určité práce

Politika zaměstnanosti

Politika účelného a účinného využívání disponibilního počtu pracovníků
Využití působení trhu práce
Mzdová liberalizace – pohyb mezd a jejich diferenciace závisí pouze na nabídce a poptávce
Mzda – vyjádřená odměna za vykonanou práci
Nominální mzda – peněžní částka, kterou zaměstnanec skutečně dostává
Reálná mzda – objem statků a služeb, které si zaměstnanec za získanou mzdu koupí, měří se pomocí vybraného koše spotřebního zboží v delším časovém období
Státní politika nezaměstnanosti – sleduje opatření k optimálnímu využití lidského kapitálu na území státu, podpora podnikatelských projektů, které vytvářejí nové pracovní příležitosti

Problém nezaměstnanosti

Nezaměstnanost – existence skupiny práceschopného obyvatelstva, které nabízí svou práci, ale nenachází pro ni na trhu práce uplatnění
Zatěžuje státní rozpočet – vypláceny dávky v nezaměstnanosti
Pokles životní úrovně nezaměstnaných
Dobrovolná nezaměstnanost – lidi v produktivním věku, kteří neusilují o získání práce
Nedobrovolná zaměstnanost – aktivně usilují o získání zaměstnání nebo se intenzivně na návrat či vstup do zaměstnání připravují
Statistika zaznamenává pouze nedobrovolnou nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti – podíl nedobrovolně nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, vyjádřená v procentech
Frikční nezaměstnanost – přirozené změny zaměstnání, nedostatečná informovanost o volných místech a nedostatečná přizpůsobivost (mobilita) pracovníků
Strukturální nezaměstnanost – vyvolávána technickým pokrokem a změnami v požadavcích zákazníků, nesoulad ve struktuře nabídky práce a poptávky po práci
Cyklická nezaměstnanost – období recese hospodářství, klesá počet pracovních příležitostí, v období hospodářského růstu tato nezaměstnanost mizí
Sezonní nezaměstnanost – spojena se sezonním charakterem některých prací

Odměňování za práci

Mzda – odměna pracovníkovi, určitým způsobem stanovená a vypočítaná
Mzda časová (plat) – podle odpracovaných hodin, stanovení v pracovní smlouvě
Mzda úkolová – podle skutečně provedeného kvalitního výkonu, předem stanovená sazba
Výkonová norma – opakované měření času, potřebného k provedení určité práce
Norma času – čas potřebný k vykonání určité pracovní operace
Norma množství – množství operací, které se mají vykonat zpravidla za hodinu
Mzdová sazba za jednotku – určení v návaznosti na hodinovou mzdu s využitím normy výkonu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník