Ekonomie

Společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém životě společnosti
Domácnost – jednotlivec nebo rodina, hledá cesty, jak získat statky (najít, vyrobit, koupit)
Podnik (firma) – organizuje výrobu nebo prodej výrobků a poskytování služeb, má zisk
Stát – legislativní prostředí, stanovuje pravidla, chová se jako domácnost a podnik (jen někdy)
Potřeba – pocit nedostatku, který si subjekt uvědomuje a usiluje o jeho překonání
Statek – předmět, vhodný k uspokojování potřeb nebo k nějaké chtěné činnosti
Hmotné a nehmotné statky, vzácné statky (výrobky, od člověka), vzácné služby (užitečné)
Výrobní zdroje – přírodní (půda, kapitál) a lidské (práce – účelná činnost)
Vzácnost – ekonomie také věda o tom, jak se lidé rozhodují v podmínkách vzácnosti a jaké činnosti vykonávají k jejímu překonání
Základní ekonomické problémy – co vyrábět, jak vyrábět, pro koho vyrábět
Rozhodování na různých úrovních – jednotlivec, podnik, orgán státní moci a správy
Makroekonomie – nejobecnější souvislosti, úroveň celého národního hospodářství
Mikroekonomie – souvislosti ekonomické činnosti společnosti z pohledu základních subjektů

Ekonomika

Oblast společenské praxe
Výroba statků a služeb, jejich rozdělování, směna a potřeba
Jako hospodářství, jako hospodaření (činnosti s chodem související), jako hospodárnost (účelnost využití vstupních zdrojů v porovnání s dosaženými výsledky)
Národní hospodářství rozděleno na ekonomické sektory
Primární sektor – prvovýroba, těžba surovin, obdělávání půdy
Sekundární sektor – výroba hmotných statků
Terciární sektor – oblast služeb pro výrobu i obyvatelstvo
Ekonomický systém – jakými mechanismy řešit základní ekonomické otázky
Zvyková ekonomika, příkazová ekonomika (státní), tržní ekonomika (soukromé vlastnictví)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník