Dějiny etiky

Etika u Demokrita a Míléťanů – demokraticky zaměřená
Etika sofistů – rozvoj etiky, spor o morální pojmy a základní pravidla života obce
Etika Sokratova – hlavním cílem dosažení blaženosti, mravní autorita vnitřní božský hlas
Ctnost – trvalá mravní hodnota, která činní člověka schopným správně jednat, v Řecku moudrost, statečnost, spravedlnost a rozvaha
Etika Platonova – monarchický směr myšlení, na vrcholu idea dobra, kasty
Spravedlnost jako plnění povinností vyplývajících z mocenského postavení
Etika Aristotelova – aristokratický směr, cílem blažený život
Dobro jako život v souladu sám se sebou, spravedlnost jako vztah mezi sobě rovnými
Možnost volby – svoboda rozhodování, morální zodpovědnost
Etika epikurejská – hledání cesty k duševní slasti, dobrem je žít skrytě
Etika stoická – dosažení duševního neotřesitelného klidu (ataraxie), vnitřní svoboda (apatheia)
Dobro jako dobrý život, ctnost jako soulad lidského života s přírodou
Křesťanská etika – základem Desatero, víra ve smysl a směr lidských dějin (lineární pojetí)
Etika Augustinova – predestinace (boží předurčení, nezvratné)
Etika Tomáše Akvinského – antické a křesťanské ctnosti, svoboda lidské vůle
Machiavelliho etika – základem politického jednání touha po majetku a moci
Etika Hobbesova – dobrovolné podrobení absolutistické moci (společenská smlouva)
Etika Rousseaova – dobrá lidská přirozenost, člověka kazí společnost
Etika Kantova – morální vůle přikazující konat dobro pro dobro samo (kategorický imperativ)
Etika Hegelova – teorie odcizení, význam tvořivé práce
Etika Marxova – morální normy vyjádření třídních zájmů
Etika Nietzscheova – hlavní vůle k moci, dobro podporuje růst vůle k moci
Nadčlověk (hrstka výjimečných jedinců), morálka otroků a morálka pánů
Etika Frommova – morální zlo společenským zablokováním, dobro jako život v souladu s přirozeností, šťastné svědomí jako souhlas člověka se sebou samým

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník