Argumentace

Neargumentujeme – výrok je evidentní, pravdivost vyplývá ze struktury vyjádření, argument je tautologický (opakujeme výrok těmi samými slovy), argument je apagogický
Argumentujeme – chceme podpořit tvrzení, ověřit (verifikovat) tvrzení, odhalit nepravdu (falzifikovat) tvrzení
Teze – chceme dokázat, pro její podporu hledáme argumenty, argumenty podpořeny důkazem
Regresivní (zpětná) argumentace – od teze, přes argumenty až po důkaz, častější
Progresivní (postupná) argumentace – od důkazu, přes argumenty až po tezi
Argumentace pracuje s pravdou logickou, věcnou, ale je i závislá na schopnostech mluvčího
Správná argumentace vede k obhájení výroku a splňuje při tom základní etická pravidla
Eristika – umění obhájit své tvrzení za všech okolností, nenaplňuje etický rozměr
Chyby v argumentaci omylem, ale i záměrné klamání za účelem prospěchu
Je nutné umět správně argumentovat, zrovna jako odhalit chybu

Chyby argumentace

Jazykové chyby – nedokonalost nebo manipulace plyne z nejasnosti pojmů, vět
Ekvivokace – víceznačnost slov, nejasnost pojmů, záměna dvojího smyslu výrazu
Amfibolie – víceznačnost vět, podle výroku má mluvčí pravdu za všech okolností
Logické chyby – chyba plyne z obsahu
Zmanipulovaná teze – předkládaná konstrukce má v sobě nepřesnost, tváří se jako správná
Unáhlené zobecnění – špatný závěr plyne z nepochopení rozdílu mezi hlavním a vedlejším problémem, maličkost vydávána za jádro problému a takto řešena
Kluzký svah – závěr nesprávně vyvozen z jednoho tvrzení a celá argumentace se odvíjí jedním směrem
Post hoc, ergo propter hoc – zaměněna časová souslednost za příčinnou, pokud se událost stala bezprostředně po jiné, nemusí být způsobena právě tou předchozí
Argument ad hominem – místo na věcnou podstatu zaměření na nositele myšlenky (osobu)
Signifikance – výrok nebo tvrzení zbaveny důležitých znaků, jejichž znalost je potřebná
Dichotomie – výrok zdánlivě předkládá různé možnosti, ale ve skutečnosti nelze vybrat

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník