Zobrazení v rovině

Kartézský součin množin – A * B, uspořádané rovnice
Binární relace – podmnožina kartézského součinu
Zobrazení A do B – každému prvku množiny A přiřadíme právě jeden prvek množiny B
Prosté zobrazení – dva různé vzory musí mít dva různé obrazy
Shodná zobrazení v rovině – osová, středová souměrnost, posunutí, otáčení, identita
Přímá shodnost – zachování kladného směru popisu trojúhelníku
Nepřímá shodnost – nezachování kladného směru popisu trojúhelníku

Osová souměrnost

Určena osou souměrnosti
Všechny body osy jsou samodružné (zobrazí se samy na sebe)
Osa souměrnosti a kolmice jsou samodružné

Středová souměrnost

Jednoznačně určena středem souměrnosti
Samodružné jsou přímky procházející středem a střed souměrnosti

Posunutí

Je určeno vektorem posunutí
Nemá samodružné body
Rovnoběžné přímky s vektorem posunutí jsou samodružné

Otočení

Orientovaný úhel
Určeno středem otočení a úhlem otočení
Střed otáčení je samodružný

Stejnolehlost

Podobné zobrazení
Určena středem stejnolehlosti a koeficientem stejnolehlosti
Jeden samodružný střed
Obrazem přímky p ve vzdálenosti je přímka p‘ rovnoběžná s p
Obrazem úsečky AB ve vzdálenosti je úsečka A’B‘ rovnoběžná s AB
Obrazem útvaru U ve stejnolehlosti je útvar U‘ podobný útvaru U
Každé dvě rovnoběžné neshodné úsečky jsou stejnolehlé dvěma způsoby
Každé dvě neshodné kružnice jsou stejnolehlé dvěma způsoby

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník