Stereometrie

Geometrie v prostoru
Body – velká písmena, přímky – malá písmena, roviny – řecká písmena
Přímka – jednoznačně určena 2 různými body
Rovina – jednoznačně určena 3 body (neleží v 1 přímce), 2 přímkami (rovnoběžnými nebo různoběžnými), přímkou a bodem mimo přímku
Bod leží v rovinně, jestliže leží na některé její přímce
Přímka leží v rovině, jestliže v rovině leží 2 její různé body
2 přímky v rovině – rovnoběžné totožné, rovnoběžné různé, různoběžné
2 přímky v prostoru – rovnoběžné totožné, rovnoběžné různé, různoběžné, mimoběžné
Vzájemná poloha přímky a roviny – přímka leží v rovině, přímka je rovnoběžná s rovinou, přímka je různoběžná s rovinou
Vzájemná poloha 2 rovin – rovnoběžné totožné, rovnoběžné různé, různoběžné
Průsečnice rovin – určena 2 body, ležícími v obou rovinách
Vzájemná poloha 3 rovin – každé 2 roviny jsou rovnoběžné, 2 roviny jsou rovnoběžné a poslední je protíná v rovnoběžných přímkách, každé 2 roviny jsou různoběžné (průsečnice splynou v 1 přímku, průsečnice navzájem rovnoběžné, průsečnice prochází 1 bodem)
Průsečík přímky a roviny – přímkou proložíme rovinu různoběžnou s druhou rovinou, najdeme průsečnici obou rovin, určíme průsečík přímky a průsečnice
Průsečík přímky s tělesem – přímkou proložíme pomocnou rovinu, uděláme řez tělesa rovinou, najdeme průsečíky přímky a hranice řezu
Příčka mimoběžek – jedno mimoběžkou a daným bodem proložíme rovinu, najdeme průsečík roviny a druhé mimoběžky, uděláme spojnici průsečíku a daného bodu

Rovnoběžnost přímek a rovin

Daným bodem lze vést k dané přímce jedinou rovnoběžku
Rovnoběžnost přímek je vztah tranzitivní
Přímka je rovnoběžná s rovinou, obsahuje-li rovina alespoň jednu přímku rovnoběžnou s původní přímkou
Jsou-li dvě přímky rovnoběžné a jedna z nich je rovnoběžná s rovinou, pak je také druhá z nich rovnoběžná s rovinou
Je-li přímka rovnoběžná s dvěma různoběžnými rovinami, je rovnoběžná i s jejich průsečnicí
Dvě roviny jsou rovnoběžné, jestliže jedna z nich obsahuje dvě různoběžné přímky, které jsou rovnoběžné s druhou rovinou
Daným bodem lze vést k dané rovině jedinou rovinu s ní rovnoběžnou
Rovnoběžnost rovin je vztah tranzitivní

Řez tělesa rovinou

Průnik tělesa rovinou
Sestrojíme průsečnice roviny se stěnami tělesa
Výsledkem je mnohoúhelník
Leží-li dva různé body v rovině, pak přímka jimi určená leží také v této rovině
Protíná-li rovina dvě rovnoběžné roviny, pak je protíná v rovnoběžných přímkách
Jsou-li každé dvě ze tří rovin různoběžné a mají-li všechny společný bod, pak tímto bodem procházejí všechny průsečnice

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník