Statistika

Matematická disciplína, sběr, zpracování a vyhodnocování statistických údajů (dat)
Zkoumá společenské, přírodní, technické jevy na dostatečně rozsáhlém souboru
Statistické šetření – stanovení cíle, pozorování, měření, zpracování údajů, závěr, vyhodnocení
Statistický soubor – množina objektů společných vlastností, které budeme zkoumat
Statistické jednotky – tyto objekty
Rozsah souboru – počet prvků statistického souboru
Statistický znak – vlastnost statistických jednotek, kterou zkoumáme
Hodnoty znaku – navzájem neslučitelné, ale jedna z nich vždy nastane
Znak – číselný (kvantitativní), slovní (kvalitativní)
Absolutní četnost – počet prvků statistického souboru s toutéž hodnotou znaku
Relativní četnost – podíl četnosti a rozsahu statistického souboru, lze udat v procentech
Rozdělení četnosti i graficky – diagram (spojnicový, sloupkový, kruhový)
Charakteristiky polohy – číslo, kolem něhož jednotlivé hodnoty znaku kolísají
Aritmetický průměr – součet hodnot znaku všech jednotek dělený počtem jednotek souboru
Vážený aritmetický průměr – váhy jsou dány četnostmi
Průměrný přírůstek (úbytek) – vyšetřovaný znak za určité časové období
Průměrné tempo růstu – průměr podílů hodnot dvou po sobě následujících období
Medián – prostřední hodnota znaku
Modus – nejčastěji se vyskytující hodnota číselného znaku
Charakteristika variability znaku – velikost kolísání kolem charakteristiky polohy
Průměrná absolutní odchylka prvků – absolutní hodnota odchylek hodnot znaku všech prvků
Rozptyl – průměr druhých mocnin odchylek
Směrodatná odchylka – druhá mocnina z rozptylu
Variační koeficient – podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměru, v procentech
Percentil – kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník