Bezpečnost práce v laboratoři biologie

Práce prováděj pouze podle návodu vyučujícího.
Udržuj své pracovní místo v čistotě a pořádku.
Nenechávej rozpracovaný pokus bez dozoru a nevzdaluj se zbytečně z pracovního místa.
Rozlité látky odstraň podle pokynů vyučujícího.
Žíraviny lij do odpadu po předchozím zředění.
Zbytky rostlinného a živočišného materiálu likviduj podle pokynů vyučujícího.
Při práci s hořlavinami vypni kahan.
Žíraviny nepipetuj přímo ústy.
Chemické nádobí nepoužívej k pití.
Dej pozor na záměnu chemikálií.
Při práci s jedy dbej zvýšené opatrnosti.
Při práci s jedovatými a dráždivými látkami větrej.
V laboratoři nejez!
Při práci se chovej tak, abys neohrozil zdraví své, ani svého spolužáka.
Z laboratoře neodnášej pomůcky, ani chemikálie bez vědomí vyučujícího.
S mikroskopy pracuj vždy pouze podle návodu a pracovního postupu určeného vyučujícím.
Při práci s elektrickými přístroji dodržuj pravidla protipožární ochrany.
Každou poškozenou pomůcku hlas okamžitě vyučujícímu a tebou poškozený inventář jsi povinen nahradit.
Každý úraz hlas vyučujícímu a první pomoc poskytni podle předepsaných pokynů.
Po skončení práce dej pracoviště do vzorného pořádku a umyj si ruce.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník