Gravitační pole

Projevuje se silovým působením mezi tělesy, aniž musí dojít k bezprostřednímu styku
Fyzikální jev, u kterého se uplatňují gravitační síly nazýváme gravitace
Newtonův gravitační zákon – dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami navzájem opačného směru; velikost jedné gravitační síly je přímo úměrná součinu hmotností hmotných bodů a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti těles
Fg = κ * m1m2/r1 (κ (kapa) = 6,67 * 10-11)

Intenzita gravitačního pole

Vektorová fyzikální veličina
Podíl gravitační síly, která působí na HB, a hmotnosti HB
K = κ * m/r2 (intenzita je kapa krát hmotnost HB lomeno poloměr HB na druhou na povrchu HB)
Homogenní pole – blízko Země, zanedbáváme vzdálenost od Země (počítáme jen poloměr)
Centrální pole – daleko od Země, k poloměru musíme přičíst vzdálenost od Země
Gravitační zrychlení – ag = Fg/m (zrychlení je gravitační síla lomeno hmotnost)
Tíhové zrychlení – g = FG/m (g = 9,83m/s2 na pólech a 9,76m/s2 na rovníku, průměr 9,81m/s2)

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

V blízkosti Země zanedbáváme vzdálenost od zemského povrchu
Rovnoměrný přímočarý pohyb ve směru rychlosti, nebo volný pád ve směru zrychlení g
Složený pohyb dle principu nezávislosti pohybu:
Koná-li HB současně 2 nebo více pohybů jeho výsledná poloha je taková, jako kdyby konal tyto pohyby po sobě a to v libovolném pořadí

Vrh svislý vzhůru

v0 = gt (okamžitá rychlost je tíhové zrychlení krát čas)
y = v0t – 1/2 gt2 (výška je rychlost krát čas mínus 1/2 tíhového zrychlení krát čas na druhou)
h = 1/2 * v0/g (maximální výška je 1/2 krát počáteční rychlost lomeno tíhové zrychlení)
Doba výstupu se rovná době dopadu, těleso dopadá na zem rychlostí, jakou bylo vrženo

Vodorovný vrh

Okamžitá výška - y = h - 1/2 gt2 (počáteční výška mínus výška volného pádu)
Okamžitá vzdálenost - s = v0 * t (počáteční rychlost krát okamžitý čas)
Celkový čas - t = √2h/g (odmocnina z počáteční výšky krát 2 lomeno tíhové zrychlení)
Vzdálenost dopadu - d = v0 * t (počáteční rychlost krát celkový čas)

Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země

Podél trajektorie se mění velikost i směr gravitačního pole a tím velikost jeho zrychlení
Počáteční rychlost jde ve směru kolmém k vektoru intenzity gravitačního pole
První kosmická rychlost – 7,9 km/s, rychlost nutná pro obíhání těles kolem Země
Druhá kosmická rychlost (parabolická úniková rychlost) – 11,2 km/s, těleso opouští Zemi

Pohyby těles v gravitačním poli Slunce

1.Keplerův zákon - planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, v jejichž společném ohnisku je Slunce
2.Keplerův zákon - plochy opsané průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké
3.Keplerův zákon - poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník