Elektromagnetismus, magnetismus

Magnetické pole – druh silového pole, zvláštní případ elektromagnetické pole
Vytváří – vodič s proudem, pohybující se částice nebo tělesa s elektrickým nábojem, zmagnetované těleso, proměnné elektrické pole
Stacionární magnetické pole – charakteristické veličiny se časem nemění
Nestacionární magnetické pole – charakteristické veličiny se časem mění
Přirozené magnety – nerosty nalezené v přírodě, do 18. století jediný zdroj magnetů
Umělé magnety – ferity z oceli, stroncia a barya
Slitinové magnety – v současnosti, Alnico (hliník, nikl, kobalt)
Magnetické indukční čáry – uzavřené křivky, znázornění magnetického pole, ze severu k jihu
Póly – místa s největším projevem magnetických účinků, severní a jižní
Opačné póly se přitahují, stejné póly se odpuzují
Magnetické pole v okolí vodiče s proudem – orientace magnetických indukčních čar podle pravidla pravé ruky
Magnetické pole závitu a válcové cívky – magnetické indukční čáry se protahují
Magnetická síla Fm = B * I * l * sin α (B – magnetická indukce)
Směr magnetické síly určujeme Flemingovým pravidlem levé ruky
Magnetická indukce – vektorová veličina, charakterizuje magnetické pole, jednotkou Tesla
Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 * 10-7 N na 1 metr délky vodiče
Směr magnetické síly, která je kolmá na magnetickou indukci, a směr rychlosti částice závisí na náboji částice
Paramagnetické látky – relativní permeabilita lehce větší než 1, mírně zesilují magnetické pole, hliník, mangan, chrom, platina, závisí na teplotě
Diamagnetické látky – relativní permeabilita lehce menší než 1, mírně zeslabují magnetické pole, vzácné plyny, organické sloučeniny, měď, zlato, stříbro, bismut, rtuť, voda
Feromagnetické látky – relativní permeabilita mnohem větší než 1, silně zesilují magnetické pole, železo, kobalt, nikl, Heuslerovy slitiny, ferity, závisí na struktuře látky
Wagnerovo kladívko – u zvonků, bzučáků, na železničních přejezdech
Nestacionární magnetické pole – s časem se mění magnetická indukce
Elektromagnetická indukce – na koncích cívky vzniká indukované napětí, uzavřeným obvodem prochází indukovaný proud
Magnetický indukční tok – popisuje velikost elektromagnetické indukce, Φ = B * S * cos α
Faradayův zákon elektromagnetické indukce – změní-li se magnetický indukční tok uzavřeným vodičem, indukuje se ve vodiči elektromagnetické napětí Ui = -ΔΦ/Δt
Lenzův zákon – indukovaný proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku
Vlastní indukce – dochází ke vzniku indukovaného napětí pouhým protékáním proudu
Indukčnost cívky L = Φ/I, jednotka Henry, energie E = 1/2 * L * I2

Elektrické stroje

Generátory – přeměňují mechanickou energii na elektrickou
Pracují na základě elektromagnetické indukce
Synchronní, asynchronní nebo stejnosměrné
Alternátor – generátor střídavého proudu
Střídavý proud – vzniká v obvodu, ke kterému připojíme střídavé napětí
Dynamo – generátor stejnosměrného proudu
Synchronní alternátor – nepohyblivý stator a na hřídeli se otáčející rotor
Budící vinutí – na rotoru, při stejnosměrném proudu vzniká točivé magnetické pole
Trojfázové vinutí – na statoru, indukce trojfázového střídavého napětí
Synchronní – obě točivá magnetická pole se otáčejí se stejnými otáčkami
Turboalternátory, hydroalternátory a alternátory poháněné spalovacími motory
Asynchronní alternátor – stroje nakrátko a kroužkové
Dynamo – stator, rotor, komutátor (usměrňovač), kartáče
Dělíme podle druhu buzení – vlastní, cizí, paralelní, sériové, smíšené
Tachodynamo – slouží k měření otáček

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník