Svatá říše římská

Vznik z východofrancké říše, saský vévoda Jindřich I. Ptáčník
Rozsah – Německo, Rakousko, Belgie, Nizozemí, Francie, Itálie, Česko, Švýcarsko, ...
Ota I. Veliký – syn Jindřicha I., zbavil říši nájezdů Maďarů, korunován papežem a císařem
Ota II. – manželka byzantská princezna Theofano
Ota III. – snaha vzkřísit antické impérium a kulturu, podporuje Sv. Vojtěcha
Konrád II. – snaha získat bohatá italská města, staví baziliku
Jindřich III. – válka s knížetem Břetislavem
Boj o investituru – Jindřich IV. Proti papeži Řehořovi VII., o podřízení světské moci církvi
Spis Dictatus papae – právo papeže nejen korunovat, ale též sesadit
Konkordát wormský – 1122, kompromis, který rozděluje investituru na dvě složky
Duchovní část – předání prstenu a berly jako odznaků duchovní moci
Světská část – odevzdání žezla jako symbolu práva ke světským statkům
Canossa – pěší ostudná cesta Jindřicha IV. na hrad za papežem pro odprošení – ponížení
Fridrich I. Barbarossa – rudovous, odtrhl Moravu od Čech, Vladislav II. povýšen na krále
Fridrich II. – vnuk Barbarossy, vydává a stvrzuje 1212 Zlatou bulu sicilskou
Kurfiřtský sbor – 3 duchovní a 4 světští zástupci, volí krále a císaře
Duchovní - arcibiskupové Mohučský, Trevírský, Kolínský
Světští – král český, falckrabě rýnský, vévoda saský, markrabě braniborský
Rozdrobenost – malé státy místo velkých, závislost panovníka na šlechtě, bohatne církev
Podmínky korunovace – král v Německu, korunovace v Cáchách, získání langobardské koruny, cesta do Říma za korunou, korunovace od papeže ve chrámu Sv. Petra

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník