Sámova říše

Příchod Slovanů na naše území, neznají železo, kradou, zákeřné boje s Avary
Avaři – kočovný kmen, obsadili a ovládali karpatskou kotlinu, poraženi Sámem
Sámo – francký kupec, přichází s vojskem obchodovat, staví se do čela Slovanů, poráží Avary

Velká Morava

Po Sámově smrti 658 se rozpadá svaz
Územně rozdrobená vláda knížat
V 8.století Karel Veliký, snaha o christianizaci
Mojmír I. – 831 přijímá křesťanství v Pasově, první velkomoravský panovník
Konflikt s knížetem Pribinou, který není křesťan
Pribinovo území připojeno k Čechám, Pribina s podporou Ludvíka Němce zakládá nové knížectví
Pribina i se svým synem Kocelem přijímá křesťanství
Kníže Rastislav dosazen na trůn s podporou Ludvíka Němce
Odmítl odvádět tribut východofranckému králi, uhájil nezávislost své říše
Snaha o vlastní arcibiskupství, papež nepodporuje
Byzantský král vysílá ze Soluně 863 bratry Konstantina (Cyrila) a Metoděje
Sestavují písmo (hlaholice) a jazyk (staroslověnština)
Konstantin přijímá v klášteře jméno Cyril a později umírá
Metoděj jmenován arcibiskupem, přesvědčuje papeže o správnosti, 885 křtí Bořivoje
Šíření vzdělání, písma, řemesla, obchodu, změna architektury
Kníže Svatopluk, střety s východofranckou říší, platí tribut za mír (rozvoj umění a řemesla)
Připojení českých zemí, Bořivoj a Ludmila přijímají křest
Po smrti Metoděje vyhnání Metodějových žáků
Svatopluk nechce rozdělit území mezi tři syny, protože by to oslabilo říši
Místo společné vlády synů rozpad říše
Mojmír II. – slabý panovník, neodolal vnějším útokům Maďarů, odtržení Čech

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník