Reformace, katolická reforma

1519 umírá císař Maxmilián I.
Odtržení Švýcarska – nový název Svatá říše římská národa německého (SŘŘNN)
Novým králem Maxmiliánův vnuk Karel V. – Habsburkové nejmocnějším rodem v Evropě
Složité poměry – politické i náboženské změny, hrozba Turků
Nespokojenost s církevními poměry – hromadění majetku, svatokupectví
Martin Luther – vystoupil z církve, přeložil Bibli do němčiny, bohoslužby v národním jazyce
31. 10. 1517 ve Wittenbergu zveřejnil 95 tezí – vysvětluje správný křesťanský život
Odsuzuje odpustky, základ víry v Bibli (co není v Bibli neplatí), přijímání podobojí
Luterská reformace – chtějí provést nápravu křesťanské církve
Luteráni – stoupenci Luthera, roku 1522 nová samostatná církev
Protestanti – vlivná část šlechty, na straně Luthera, 1529 veřejné protesty proti panovníkovi
Německá selská válka – 1524 – 1526, velké povstání, k povstalcům městská chudina
Vede Tomáš Müntzer, nedosáhli cílů, povstání potupně potlačeno, Müntzer zajat a popraven
Náboženské války – knížata se staví proti panovníkovi, protestanti proti katolíkům
Augsburský mír – 1555, zrovnoprávnění protestantského náboženství s katolickým
Čí země, toho náboženství – poddaní musí vyznávat stejné náboženství jako vrchnost
Ulrich Zwingli – radikální švýcarský zastánce protestantských myšlenek
Obec má být podřízena pouze městské radě, poddaní právo vzepřít se vrchnosti, 1531 umírá
Novokřtěnci – křest v dospělosti, 1522 náboženská diskuze, 21. 1. 1527 znovu pokřtění
Jan Kalvín – další švýcarský reformátor, odchod z Francie do Basileje
1540 zakládá v Ženevě nové učení – kalvinismus, kalvinisté ve francii hugenoti
Lidský osud je předurčen, smysl života v pracování a podnikání, odpor poddaných proti vrchnosti, pronásledování, inkvizice, upalování, v čele obce kazatelé
Helvetská konfese – spojení zwinglianství a kalvínství
Ignác z Loyoly – válečník zraněný v náboženské válce, obrat k duchovnímu, působí na lid
1534 jezuitský řád (Tovaryšstvo Ježíšovo – Societas Iesu), 27. 9. 1540 potvrzení papežem
Učitelská činnost a misijní práce, jednají na příkaz papeže
Příchod do Čech 1556 – zakládání jezuitských kolejí (Klementinum v Praze)
1773 jezuitský řád zrušen na nátlak evropských panovníků, obnoven 1814, působí dodnes
Tridentský koncil – 1545 – 1563, odstraněno svatokupectví, formulováno dogma, potvrzeny svátosti křtu, zpovědi, manželství a přijímání, seznamy libri prohibiti (zakázaných knih)
Evangelíci – příznivci různých nekatolických náboženských vyznání
Bohoslužba v národním jazyku, přijímání podobojí, důraz na Bibli, přímé spojení s Bohem
Gregoriánský kalendář – únor 1582, Řehoř XIII., přeskočení 10 říjnových dní, přestupný rok
Piaristé – řehoní řád, založen 1617, budování základních a středních škol

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník