Průmyslová revoluce

Počátky v Anglii
Hromadné zavádění strojů do výroby
Hlavní pohonnou silou pára
Ohrazování, velkostatky, volná pracovní síla, nerostné bohatství, kapitál, zemědělská revoluce
Počátky v textilnictví, bavlnářství – práce žen a dětí, bavlna levnější než vlna
1733 létací člunek – John Kay
1764 spřádací stroj – James Hargreaves
1779 stroj na spřádání jemné příze – Samuel Cropton
1785 první model mechanického tkalcovského stavu
Další vynálezy a technická zdokonalení (bělení a potiskování látek)
Parní stroj – James Watt, továrny mohou vznikat v místě surovin
1744 strojní vrtačka, stroje začínají vyrábět stroje (počátky strojírenství)
Počátkem 19. století zdokonalování výroby železa, výroba litiny a oceli, rozvoj chemie
Budování železných mostů, budování silnic
1814 první lokomotiva – George Stephenson
1825 pravidelná doprava mezi Stockonomem a Darlingtonem
1788 kolesový parník – Robert Fulton
1819 přeplul tento parník poprvé Atlantik – Savannah
1819 parní kočáry – automobily

Důsledky

Přesun obydlet z vesnice do měst
Růst počtu obyvatel
Vznik velkých průmyslových center
Změna společenské struktury
Vytvoření průmyslového proletariátu
Snížení počtu lidí v zemědělství, zvýšení v průmyslu
Hospodářský liberalismus
Akce proti strojům – Ned Ludd (luddisté), největší vlny 1811 – 1813
Sociální problémy
Ve 20. letech 19. století začíná dělnické sebeuvědomění
Ve 30. letech začínají dělníci vystupovat se svými požadavky, vznikají první podpůrné spolky
Ve 40. letech vznikají odbory
1848 Komunistický manifest
V 50. letech první sociální demokracie
V 60. letech vzniká I. mezinárodní dělnické hnutí

Osobnosti

Robert Owen – průmyslová revoluce poskytuje podmínky pro vznik blahobytu, zakládá vlastní dělnickou kolonii
Henri de Saint Simon – průkopník utopického socialismu, hlasatel industrialismu, kapitalismus je třeba organizovat, autorita v rukou těch nejschopnějších
Charles Fourier – příčinou špatného stavu společnosti stát, vytváření nových společenských skupin, falangové (všichni jsou si rovni)
Pierre Joseph Proudhon – příčiny zla ve velkém vlastnictví, společnost drobných výrobců, velký průmysl a stát jsou zbytečné
Louis Blanc – spis Organizace práce, zřízení dělnických asociací, práce pro všechny
Karel Marx a Bedřich Engels – 1848 Komunistický manifest, 1867 Kapitál, z něho vycházelo dělnické sdružení I. internacionály

Evropa po vídeňském kongresu

Snaha o restauraci a rovnováhu sil, celá řada revolucí a povstání s cílem svrhnout monarchii
Ve Španělsku restaurace Bourbonů, obnova absolutismu, hospodářský úpadek
Leden 1820 pokus o revoluci – vzpoura vojáků v Cádizu, pochod na Madrid, vojáci vyhlašují ústavu, v březnu král přísahal na ústavu, 1823 revoluce ve Španělsku poražena
Francie – poražený stát, restaurace Bourbonů, Ludvík XVIII., Karel X., obnovena konstituční monarchie, u moci buržoazie, nespokojenost obyvatelstva, revoluce, králem Ludvík Orleánský
Nezávislost Belgie 1830, 1831 přijata ústava, králem Leopold I.
Belgie po revoluci – nadvláda Valonů, zákaz vlámštiny, úpadek Brabantu, 1885 zisk Konga
Itálie – restaurace Habsburků a Bourbonů, střední Itálie papežský stát
Vlivem napoleonských válek myšlenka na sjednocení, v karbonářském hnutí
Mladá Itálie – organizace pro sjednocení Itálie
1832 založeno Řecko, zisk území 1829 nezávislostí na Osmanské říši, vytlačování Turků
Rusko zisk území, podrobeno mu Polsko
Děkabristé – seskupení plukovníků, snaha svrhnou vládu a nastolit demokracii
Povstání děkabristů – malá podpora, velice snadno potlačeno, carem Mikoláš I.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník