Polský stát

Území mezi Odrou a Vislou
Dynastie Piastovců – Měšek I. – první historicky doložený, manželka Doubravka
Uznává Otu III. za císaře, platí tribut
Sjednocení kmenů – jádrem Velkopolsko
Christianizace – z Čech, sjednocení politiky, biskupství v Poznani
Boleslav I. Chrabrý – výboji značně posílil prestiž a mezinárodní postavení Polska
Připojení Malopolska a záhy i Moravy a části Slovenska
Založení arcibiskupství ve Hnězdně – roku 1000, Ota III.
Boje s Jindřichem II. – 1018 budyšínský mír
Dagome Iudex – svěření Polska do správy papeže
Krize polského státu a počátky feudální rozdrobenosti, Měšek II.
Kazimír I. – polská šlechta usiluje o podíl na moci + tažení Břetislava I.
Boleslav Smělý – při boji o investituru na straně papeže, polským králem
Boleslav Křivoústý – krizi má vyřešit nástupnický řád
Dělení státu mezi panovníkovy syny, nejstarší z dynastie reprezentuje stát
Rozdrobenost Polska končí až nástupem Jagellonců
Zasahování SŘŘ do vnitřních událostí, příchod Řádu německých rytířů
Soupeření tří center – Krakov, Hnězdno, Vratislav
V roce 1300 získává polskou korunu Václav II. Přemyslovec
Proti českému králi opozice vedená Ladislavem I. Lokietkem
Kazimír III. Veliký – snaha o dokončení znovusjednocení Polska
Smlouva s Janem Lucemburským a Karlem IV.
1364 první polská univerzita v Krakově
1382 umírá polský a uherský Ludvík z Anjou, spory o následnictví mezi manžely jeho dcer
1386 vzniká polsko-litevská personální unie

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník