Reakční kinetika

Studuje průběh, rychlost chemické reakce a závislost na faktorech, které ji ovlivňují
Srážková teorie – musí být splněna vhodná orientace a dostatečná energie
Aktivační energie – dána součtem všech energií zanikajících vazeb
Reakční teplo – určuje tepelné zabarvení chemické reakce
Teorie aktivovaného komplexu – nižší aktivační energie
Reakční rychlost – časový úbytek molární koncentrace výchozích látek nebo přírůstek molární koncentrace některého z produktů lomený jejich stechiometrickým koeficientem
Faktory – povaha reagujících látek, velikost styčných ploch, koncentrace, tlak, teplota
Guldberg-Waagův zákon – rychlost chemické reakce je přímo úměrná součinu molárních koncentrací výchozích látek
Tlak – rychlost chemické reakce je přímo úměrná s tlakem a koncentrací, nepřímo s objemem
Van’t Hoffovo pravidlo – při zvýšení teploty výchozích látek o 10°C se zvýší reakční rychlost 2 až 4 krát
Katalyzátory – ovlivňují rychlost chemické reakce, ale samy se nemění
Pozitivní katalyzátory – snižují hodnotu aktivační energie, zvyšují rychlost chemické reakce
Negativní katalyzátory (inhibitory) – opak pozitivních, stabilizátory, katalytické jedy
Katalýza – heterogenní (kontaktní) a homogenní (autokatalýza)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník