Pentely

P3 prvky, V.A skupina
N, P, As, Sb, Bi
Se vzrůstajícím protonovým číslem roste kovový charakter
Arsen, antimon, bismut – ve sloučeninách se sulfidy, teluridy a selenidy

Dusík

Ve vzduchu 78%
Vázaný v živých organismech – biogenní prvek
Plyn, bez barvy, chuti, zápachu
Teplota varu -193°C, teplota tání -210°C
Organické soli – chilský ledek
Výroba frakční destilací zkapalněného vzduchu
Příprava tepelným rozkladem dusitanu amonného
Použití při výrobě amoniaku, kyseliny dusičné, dusičnanu draselného
Náplň do žárovek, přečerpávání a uchovávání hořlavin
Oxid dusný – narkotizační účinky (uspávadlo)
Oxid dusnatý – součást výfukových plynů
Oxid dusičitý – hnědočervený, jedovatý
Kyselina dusitá – vznik solí (dusitanů)
Kyselina dusičná – patří mezi nejvýznamnější kyseliny, výroba výbušnin a barviv

Amoniak

Čpavek
Bezbarvý plyn, štiplavého zápachu
Výroba přímou syntézou
Výroba kyseliny dusičné, průmyslové hnojivo, barviva
16 – 27% směs se vzduchem je výbušná
Deriváty amoniaků – amidy, imidy, nitridy

Fosfor

Biogenní, v šedé kůře mozkové, v buněčných jádrech
Netvoří vodíkové můstky, prvky tvoří binární sloučeniny
Bílý fosfor – samozápalný, jedovatý, nejreaktivnější
Červený fosfor – vznik zahříváním bílého fosforu v inertní atmosféře
Černý fosfor – vrstevnatá struktura, vede teplo i elektrický proud
Fosfan – bezbarvý jedovatý plyn, páchne po česneku, vznik reakcí fosfidů s vodou
Difosfan – výbušné páry
Oxid fosforitý – bílá krystalická prudce jedovatá látka
Oxid fosforečný
Kyselina fosforečná – pevná krystalická látka, fosfátování kovů, okyselování nápojů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník