Názvosloví

Značky vymyslel švédský chemik Berzelius na počátku 19. století

Názvy a vzorce sloučenin

Název tvoříme z podstatného a přídavného jména
Podstatné jméno - označuje část s vyšší elektronegativitou, pokud je tvořeno jedním prvkem - koncovka -id
Přídavné jméno - označuje část s nižší elektronegativitou, má valenční předponu (české názvosloví sestavil Prof. Emil Votoček) podle oxidačního čísla
Oxidační číslo - násobek elementárního náboje
Elementární náboj - 1,602 * 10-9 C (Coulomb)
Pořadí: v názvu - po. jméno, př. jméno; ve vzorci - př. jméno, po. jméno

Pravidla při určování oxidačních čísel

Oxidační číslo prvků = 0
Oxidační číslo iontů odpovídá náboji
Oxidační číslo ve sloučeninách: H+I (pozor, výjimka u hydridů: H-I)
Oxidační číslo ve sloučeninách: O-II (pozor, výjimka v peroxidech: O-I, a ve fluoridu kyslíku: O+II)

Oxidy

Binární sloučeniny kyslíku a jiného prvku. (dříve kysličníky)

Binární sloučeniny vodíku s nekovy

HF, HCl, HBr, HI
Reaguje také s prvky p1 - p5

Soli bezkyslíkatých sloučenin

Halogenidy
Sulfidy
Kyanidy
Hydroxidy

Thiokyseliny

1 nebo více atomů kyslíku nahrazen sírou
kyselina trihydrogentetrathioarseničná - H3AsS4
kyselina trihydrogendithioarseničná - H3AsO2S2

Isopolykyseliny

2 nebo více atomů centrálního prvku
kyselina disírová H2S2O7
kyselina tetrahydrogendifosforečná H4P2O7

Ionty

Kationty

Název prvku + koncovka podle oxidačního čísla
H3O+ - oxoniový kation
NH4+ - amonný kation

Anionty

Název + koncovka -ový
N03- - dusičnanový anion

Základní charakteristiky látek

Atom - základní jednotka struktury látek
Protonové číslo (Z) - množství protonů v jádře atomu(zároveň pořadové číslo v tabulce)
Nukleonové číslo (A) - množství částic v jádře atomu (protony a neutrony)
Neutronové číslo (N) - počet neutronů v jádře atomu
Molekula - chemická částice složená ze dvou a více atomů
Prvek - látka složená z atomů se stejným Z
Transurany - prvky za uranem, uměle vyrobené
Sloučenina - látka tvořená stejnými molekulami ze dvou a více prvků
Nuklid - látka složená z atomů se stejným Z i A
Izotop - látka složená z atomů se stejným Z, ale různým A

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník