Kvantová čísla

Udávají přesnou polohu každého elektronu
Elektrony v obalu ve vrstvách (energetických hladinách)
Čím dále od jádra, tím větší energie elektronu
Hlavní kvantové číslo - n, čím větší n, tím větší energie, n tvoří celá čísla nebo písmena
Vedlejší kvantové číslo - l, množina celých čísel l = 0 až n - 1, rozhoduje o tvaru orbitalu
Magnetické kvantové číslo - ml, určuje orientaci orbitalu v prostoru, hodnoty -l až l
Spinové kvantové číslo - ms, popisuje vnitřní moment hybnosti elektronů, hodnoty 0,5 a -0,5
Lze jednoznačně charakterizovat každý elektron v obalu prvku
Pauliho princip výlučnosti - v atomu neexistují dva elektrony, které mají všechna kvantová číslastejná

Tvary a prostorová orientace orbitalů

l - určuje stav orbitalu
l = 0 - orbital s, 1 možnost (koule), každá vrstva jen jeden orbital s
l = 1 - 3 orbitaly typu p, stejná energie, liší se pouze prostorovou orientací (degenerované)
l = 2 - 5 orbitalů typu d
l = 3 - 7 degenerovaných orbitalů typu f

Znázorňování a zápis orbitalů

Znázorňujeme stejně velkými rámečky
Elektrony znázorňujeme pomocí šipek v rámečcích
Orbital zapisujeme pomocí n a l
1s2 - 1 = kvantové číslo, s = typ orbitalu (l = 0), 2 = počet elektronů

Postup zaplňování elektronového obalu elektrony

V orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony, lišící se spinovým číslem
V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry až po zaplnění každého orbitalu
Orbitaly s nižší energií se zaplňují elektrony dříve než orbitaly s vyšší energií, pokud je součet stejný rozhoduje hodnota hlavního kvantového čísla
Pořadí zaplňování orbitalu elektrony: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p

Poloha prvku v periodické soustavě prvků

Periodický zákon - vlastnosti prvku a jejich sloučenin se periodicky mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle
Perioda - n udává poslední obsazovanou elektronovou vrstvu, 1 - 7
Skupina - celkem 18, I.A - VIII.B skupina

Perioda

1. perioda - n = 1, l = 0, maximálně 2 elektrony, 2 prvky
2. perioda - n = 2, l = 0,1, maximálně 8 elektronů, 8 prvků
3. perioda - n = 3, l = 0,1, maximálně 8 elektronů, 8 prvků
4. perioda - n = 4, l = 0,1,2, maximálně 18 elektronů, 18 prvků
5. perioda - n = 5, l = 0,1,2, maximálně 18 elektronů, 18 prvků
6. perioda - n = 6, l = 0,1,2,3, maximálně 32 elektronů, 32 prvků
7. perioda - n = 7, l = 0,1,2,3, maximálně 32 elektronů, 32 prvků

Skupina

I.A skupina - Alkalické kovy
II.A skupina - Kovy alkalických zemin
III.A skupina - Triely
IV.A skupina - Tetrely
V.A skupina - Pentely
VI.A skupina - Chalkogeny
VII.A skupina - Halogeny
VIII.A skupina - Vzácné plyny

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník