Karbonylové sloučeniny

Aldehydy a ketony
Názvosloví aldehydů – koncovka -al, koncovka -karbaldehyd, triviální název
Názvosloví ketonů – koncovka -on, předpona oxo-, pomocí radikálů + přípona -keton, triviální názvy
Příprava – oxidací nebo dehydrogenací alkoholů
Příprava acetaldehydu – katalytickou adicí vody na acetylen
Aromatické ketony – reakcí arenů s chloridy karboxylových kyselin, oxidací aromatických uhlovodíků s alkylovou skupinou na benzenovém jádře
Formaldehyd je plyn, ostatní aldehydy jsou kapaliny
Nižší teplota varu, kvůli nepřítomnosti vodíkových můstků
Se vzrůstající molární hmotností klesá rozpustnost ve vodě
Dobře rozpustné v organických nepolárních rozpouštědlech
Formaldehyd a acetaldehyd zapáchají, vyšší aldehydy voní
Polární sloučeniny
Vznik poloacetalů a acetalů – reakcí karbonylových sloučenin s alkoholem v kyselém prostředí
Kondenzace – reakce, při které dochází ke spojení 2 částic v 1 molekule za současného odštěpení jednoduché molekuly (nejčastěji vody), prodlužování uhlíkatého řetězce
Alkoholová kondenzace (aldolizace) – u karbonylových sloučenin s alfa vodíky
Oxidace – vznikají karboxylové kyseliny
Redukce – vznikají primární (z aldehydů) a sekundární (z ketonů) alkoholy
Důkaz aldehydů a ketonů – pomocí Fehlingova činidla, pomocí Follensova činidla
Formaldehyd (methanal) – bezbarvý, štiplavý plyn, rozpustný ve vodě, dezinfekce, konzervace potravin, výroba formaldehydových pryskyřic
Formalín – 40% vodný roztok formaldehydu
Acetaldehyd (ethanal) – páchnoucí, těkavá kapalina, v pevném stavu palivo do vařičů (tuhý líh), výroba kyseliny octové, léčiv a parfémů
Benzaldehyd – kapalina, vůně hořkých mandlí, výroba kyseliny benzolové, barviva, léčiva
Aceton (propanon) – hořlavá kapalina, rozpouštědlo, výroba léků, plastů a barviv
Cyklohexanon – olejovitá kapalina, peprná vůně, výroba polyamidových vláken
Chinony – barviva

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník