Halogenderiváty

Alkyl halogenidy, aryl halogenidy
Uměle vytvořené – pouze působením člověka
Názvosloví – systematické, dvousložkové, triviální
Se stoupající molární hmotností roste hustota i teplota varu
Málo rozpustné ve vodě
Nepolární látky
Rozpouštědla organických sloučenin
Karcinogenní účinky
Polarita vazby – od fluoru klesá, indukční efekt
Polarizovatelnost vazby – podle velikosti atomového poloměru
Kladný mezomerní efekt
Důležitá alkylační činidla – vnášení alkylové skupiny
Nukleofilní substituce – vznik alkoholů, etherů nebo esterů
Eliminace – odštěpení halogenu nebo halogen vodíku, vznik alkenů
Reakce s kovy – vznik organokovových sloučenin
Radikálová substituce – 3 fáze (iniciace, propagace, terminace)
Elektrofilní substituce – heterolytické štěpení halogenu, reakce s arenem
Elektrofilní adice – katalyzátorem Lewisovy kyseliny
Radikálová adice
Adice s halogen vodíkem – výroba vinylchloridu z acethylenu, chloroprenu z vinylethylenu
Při nedokonalém spalování vznikají dioxiny

Významné halogenderiváty

DDT – 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan – účinný insekticid proti hmyzu s malárií
HCH – 1,2,3,4,5,6-hexachlor cyklohexan – významný insekticid
Freony – chladící média, plyny ve sprejích, působením UV vznik radikálů přeměňujících ozon na kyslík, 1989 Montrealský protokol (omezení používání freonů)
PCB (polychlorované bifenyly) – stálé, nehořlavé, nevýbušné kapaliny, použití v hydraulických zařízeních, nátěrové hmoty, karcinogenní účinky, omezena výroba
Tetraflour ethylen – polymerací vzniká teflon (nepřilnavý povrch, pokrytí pánví a hrnců)
Tetrachlor methan – dříve v hasicích přístrojích, rozpouštědlo organických sloučenin
Chloroform (trichlor methan) – narkóza, rozpouštědlo
Vinylchlorid – polymerací vznik PVC (trubky, podlahové krytiny, fólie)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník