Chemické reakce

Reaktanty → produkty
Dochází k zániku některých vazeb a vznikají vazby nové

Klasifikace chemických reakcí

podle vnějších změn

Syntéza (skladná reakce) - dochází ke vzniku složitějšího produktu z více jednodušších
Analytická (rozklad) - opak syntézy, 1 složitá látka → více jednodušších produktů
Substituční (vytěsňování) - atom (skupina atomů) nahrazena jiným atomem
Konverze (podvojné záměny) - výměna atomů mezi složitějšími molekulami (neutralizace, srážecí reakce, vytěsnění slabší kyseliny z její soli silnější kyselinou)

podle skupenského stavu reaktantů

Homogenní - reaktanty jsou ve stejném skupenství
Heterogenní - reaktanty jsou různém skupenství, reakce musí probíhat na rozhraní těchto dvou skupenství

podle přenášených částic

Acidobazická reakce - dochází k výměně vodíkových kationtů mezi kyselinami a zásadou
Oxidačně redukční - dochází k přenosu elektronů mezi reagujícími látkami (změna oxidačního čísla)
Komplexotvorné reakce - dochází ke vzniku koordinačně kovalentní vazby

podle tepelného zbarvení

Exotermické - teplo se při reakci uvolňuje (Qm < Q)
Endotermické - teplo se spotřebovává (Qm > Q)


Vyčíslování rovnic

Prvky mají oxidační číslo rovno 0
Nejnižší oxidační číslo je -IV nejvyšší +VIII
Oxidační číslo - náboj na atomu prvku, pokud elektrony všech vazeb přidělíme atomu s vysokou elektronegativitou
Oxidace - redoxní reakce, dochází ke zvyšování oxidačních čísel
Redukce - redoxní reakce, dochází ke snižování oxidačních čísel
Oxidační činidlo - látka, která jiné látky oxiduje a sama redukuje
Redukční činidlo - látka, která jiné látky redukuje a sama oxiduje

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník