Chemická vazba

Molekuly vznikají spojením valenčních elektronů, to je vznikem chemické vazby
Molekula - ze dvou a více atomů
Elektronegativita - síla přitahovat k sobě elektrony chemické vazby
Nepolární vazba (elektronegativita do 0,4), polární vazba (0,4 až 1,7), iontová vazba (nad 1,7)

Kovalentní vazba

1 valenční elektron - jednoduchá vazba (σ), 2 val. el. - dvojná vazba (π), 3 val. el. - trojná vazba (π)
Vazebná energie - energie uvolňující se při vzniku chemické vazby
Disociační energie - energie nutná ke zrušení chemické vazby

Polární vazba

U atomů s různou elektronegativitou nastává posun vazebních elektronů
Vzniká parciální (částečný) náboj
Vzniká dipólový moment - část kladná a část záporná

Iontová vazba

Extrémně polární, vysoký rozdíl elektronegativit
Vazební elektron atomu s nižší elektronegativitou je vtažen do valenční vrstvy atomu s vyšší elektronegativitou
Ionizační energie - I, kJ/mol, energie potřebná k odtržení elektronu z obalu atomu
Elektronová afinita - A, kJ/mol, energie uvolňující se při vzniku aniontu

Kovová vazba

80% prvků kovy, nižší elektronegativita
Prvek je kov, jestliže počet valenčních elektronů je menší nebo roven číslu periody ve které prvek leží
Pevné, kovový lesk, vedou elektrický proud, tepelně vodivé, tažné, kujné

Koordinačně kovalentní vazba

Jeden atom poskytne elektronový pár a druhý poskytne prázdný orbital
Donor - dárce elektronového páru
Akceptor - příjemce elektronového páru

Slabé vazebné interakce

Působí síly mezi jednotlivými molekulami
Udržují molekuly v pevném (nebo kapalném) stavu
Mezi molekulami téhož druhu i více látek
Van der Waalsovy síly - coulombické, indukční a disperzní síly
Vodíkové můstky - musí existovat volný elektronový pár, atom vodíku se váže na prvek s vysokou elektronegativitou, ovlivňují fyzikální vlastnosti látek

Vaznost

Číslo, které udává kolik kovalentních vazeb vychází z atomu prvku
Prvky mohou vytvářet excitované (vzbuzené) stavy, značíme *

Struktura pevných sloučenin

Krystaly - pravidelný tvar, plochy, hrany vrcholy
Dvojice krystalových ploch svírají úhel, jsou souměrné
7 krystalových soustav
Ve vrcholech krystalu jsou molekuly, atomy
Základní buňka - jednoduché opakující se seskupení částic
Krystalová mřížka
Silné elektrostatické síly - vysoká teplota tání a teplota varu
Pevné iontové sloučeniny - nevedou elektrický proud, křehké, rozpustné v polárních rozpouštědlech
Hydratace iontů - voda obaluje jednotlivé ionty - solvatace iontů
Solvatace iontů - obklopování iontů molekulami polárního rozpouštědla

Atomové krystaly

Krystaly vázané kovalentními vazbami
Nerozpustné v běžných rozpouštědlech
Nevedou elektrický proud

Molekulové krystaly

Plyn (vysoký p, nízká t), kapalina (vysoký p, nízká t), pevná látka
Vázány k sobě Waalsonovy sílami, vodíkovými můstky
Nízká teplota tání
Nepolární látky (kovalentní vazba)
Nerozpustné ve vodě, rozpustné v nepolárních rozpouštědlech

Vrstevnaté krystaly

Vrstvy mezi sebou - slabé vazebné interakce
Ve vrstvách atomy k sobě - kovalentní vazba
Měkké, snadno se o otvírají

Amorfní látky

Nepravidelná struktura
Chovají se jako přechlazené kapaliny

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník