Areny

Aromatické uhlovodíky
Cyklické molekuly – atomy uhlíku v jedné rovině (planární molekula)
Vazebný úhel 120°
Střídání dvojné a jednoduché vazby – mezomerní efekt (vyrovnání délek)
Rovnoměrné rozložení delokalizovaných elektronů po celé molekule
Delokalizační energie – vyjadřuje úbytek při přechodu z cykloalkanu na aren
Existují alespoň dvě struktury, lišící se posunem elektronů
Hückelovo pravidlo – vyjadřuje počet π elektronů ve sloučenině
Monocyklické a polycyklické (s izolovanými jádry, s kondenzovanými jádry)
Uhlovodíkové zbytky se nazývají aryly
Charakteristická vůně
Nepolární látky – rozpustné v nepolárních rozpouštědlech
S vyšší molární hmotností stoupá teplota varu
Monocyklické areny – kapaliny, polycyklické areny – pevné látky
Jedovaté, karcinogenní
Elektrofilní substituce – zachován systém
Nitrace, sulfonace, alkylace, reakce s alkenem
Vliv substituentů na benzenovém jádře pro průběh další substituce
Dochází k diferenciaci citlivosti zbývajících kyslíkových atomů k elektrofilní substituci
Substituenty I. třídy – zvyšují elektronovou hustotu na benzenovém jádře, kladný efekt
Substituenty II. třídy – snižují elektronovou hustotu na benzenovém jádře, záporný efekt
Radikálová adice – málo běžná, zrušení aromatického charakteru
Hydrogenace, chlorace, reakce arenů s postranním řetězcem, oxidace arenů
Výroba – ropa, černouhelný dehet
Benzen – bezbarvá hořlavá kapalina, nepolární rozpouštědlo, výroba barviv, léčiv, plastů
Toluen – methylbenzen, kapalina, rozpouštědlo, výpary omamné účinky (poškození mozku)
Styren – vinylbenzen, karcinogenní účinky, výpary poškozují kostní dřeň, výroba polystyrenu
Naftalen – bílá pevná látka, jedovatý, sublimuje, pronikavý zápach, hubení molů, dezinfekce

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník