Alkeny, cykloalkeny

Olefiny
Jedna dvojná vazba (i více) – méně pevná
Menší stabilita – reaktivnější než alkany
Nedochází z rotaci, pouze rovinné uspořádání
Geometrické izomery – cis a trans
Obecný vzorec CnH2n
Radikálová adice – adice vodíku (hydrogenace)
Elektrofilní adice – adice halogenvodíku (Markovnikovo pravidlo – atom vodíku se váže na atom uhlíku dvojné vazby s vyšším počtem atomů uhlíku), adice vody (hydratace)
Oxidace halogenu
Polymerace – spojování molekul do velkých celků (makromolekuly), změna vlastností
Substituce – na uhlíku sousedícím s dvojnou vazbou
Izomerace alkenů – posun násobné vazby, působením katalyzátoru přestavba uhlíkatého řetězce
Kumulované alkadieny
Alkadieny s konjugovanými dvojnými vazbami
Alkadieny s izolovanými dvojnými vazbami
Příprava ethylenu – dehydrogenací ethanu, dehydratací ethanolu, dehydrochlorací chlorethanu
Výroba ethylenu – frakcí plynné ropy, odpadní produkt při krakování (zkracování řetězců)
Výroba propenu, butenu – krakováním
Výroba 1,3-butadienu – katalytickou dehydrogenací butenu
1,3-butadien – plyn, základní surovina na výrobu syntetického kaučuku
Izopren – odvozeny od něho izoprenoidy (přírodní sloučeniny)

Ethylen

Ethen
Bezbarvý plyn, nasládlé chuti
Se vzduchem tvoří výbušnou směs
Polymerací výroba plastů
Příprava ethanolu
Výroba vinylchloridu
Výroba ethylen oxidu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník