Alkany, cykloalkany

Parafíny – málo reaktivní látky
Jednoduché vazby
Pravidelný čtyřstěn
Obecný vzorec CnH2n+2
Atom uhlíku v řetězci – primární, sekundární, terciární, kvartérní
Nízké teploty tání a varu, čím rozvětvenější řetězec, tím nižší teplota varu
Nerozpustné ve vodě, rozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech
Málo reaktivní, při reakcích homolytické štěpení
Radikálová substituce – zahájení (iniciace), šíření (propagace), ukončení (terminace)
Halogenace, nitrace, sulfonace, sulfochlorace
Katalyzátory – Ni, Pd, Pt
Krakování (termolýza) – štěpení uhlovodíků s dlouhým řetězcem na ty s kratším řetězcem
Výroba alkanů – katalytická hydrogenace nenasycených uhlovodíků, hydrogenace cykloalkanů, redukce halogen derivátů kovem, dekarboxylace solí karboxylových sloučenin
Výroba cykloalkanů – katalytická hydrogenace arenů
Ethan – podobné vlastnosti jako methan
Propan, butan – vysoká výhřevnost (paliva), pohonná látka, součást ropy
Kapalné alkany – pohonné hmoty, benzín, nafta, petrolej
Pevné alkany – vazelína, parafín, asfalt
Cyklohexan – nepolární rozpouštědlo, výroba benzenu

Methan

Nejjednodušší uhlovodík
Bahenní plyn, skleníkový plyn
Bez barvy, chuti, zápachu
Získávání ze zemního plynu
Výskyt v atmosféře (bioplyn), v důlním plynu, rozpuštěný v ropě, ve vodě, v atmosféře velkých planet, v plynných mračnech mezihvězdného prostoru, součást ledových měsíců
Tvar pravidelného tetraedru (čtyřstěnu)
S kyslíkem reaguje explozivně
Použití – energetika, pohonná látka (palivo), výroba oxidu uhličitého

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník