Vývoj češtiny

Vývoj nejrychleji ve slovní zásobě
Stylové posuny - spisovné slovo zastaralo

Vývoj samohlásek

a → ě
á → ie
u → i
ú → í
o → ě
ó → ie
ě → e
ó → uo → ů
ú → au → ou
ie → í
é → í
aj → ej

Vývoj souhlásek

r' → ř
g → h
šč → šť

Vývoj tvarosloví

Zánik duálu
Rozlišení podstatných jmen podle životnosti
Odlišení jmen typu vladyka, panoše (žena růže)
Zánik některých slovních tvarů minulých (aorist, imperfektum, plusquamperfektum)

Vývoj češtiny

Do roku 1300 - první slova češtiny, primitivní pravopis se mění na spřežkový
14. století - přejímání slov z němčiny a latiny
15. století - husitství, zlidovění a popularizace
16. - 17. století - romantismus, rozvoj větné stavby a mluvnice
17. - 18. století - pobělohorská doba, rekatolizace a germanizace, inteligence v zahraničí
18. - 19. století - národní obrození, česká literatura, slovníky a mluvnice

Procesy

Demokratizace - rozšíření spisovné češtiny
Terminologizace - rozšíření odborných názvů
Integrace - sjednocování
Intelektualizace - proces pod vlivem rozvoje
Determinologizace - termíny i v neodborné oblasti
Diferenciace - osamostatnění jednotlivých stylů od ostatních
Internacionalizace - přejímání slov z cizích jazyků

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník