Větné členění

Věty dvojčlenné – část podmětová a přísudková
Přísudek – slovesný, jmenný se sponou, jmenný beze spony
Věty jednočlenné – jen jeden základ
Jednočlenné slovesné – přírodní jevy, tělesné a duševní stavy, smyslové vjemy, neosobní tvar slovesa, neosobní reflexivum, neosobní tvar pasiva opisného, infinitivní věty
Jednočlenné neslovesné – jmenné (substantivní, substantivní vokativní, adjektivní), adverbiální, citoslovečné, částicové
Některé jednočlenné a dvojčlenné věty lze navzájem transformovat

Zvláštnosti větného členění

Do věty se mluvnicky nezačleňují
Oslovení – nestojí-li samostatně, odděluje se čárkou (čárkami)
Citoslovce – pokud nezastupuje jiný slovní druh, nestojí-li samostatně jako věta, odděluje se čárkou (čárkami)
Samostatný větný člen – výraz vytčený před větu nebo dodatečně připojený, v původní větě nahrazen ukazovacím slovem, odděluje se čárkou
Postpozice – prostředek ke zpřesnění
Antepozice – prostředek ke zvýraznění vytčeného výrazu, typické pro běžně mluvenou řeč
Vsuvka (parenteze) – slovní výraz nebo věta, s obsahem věty souvisí jen významově, nezávisí na žádném větném členu, přerušuje souvislé pásmo řeči, odděluje se čárkami, pomlčkami, závorkami, odlišuje se rovnou melodií a pauzami, typické pro mluvenou řeč i písemný projev
Ustálené vsuvky jednoslovné se čárkami neoddělují
Do věty se mluvnicky začleňuje osamostatněný větný člen (postupné vyjadřování)

Odchylky od pravidelné větné stavby

Odchylky, které nepovažujeme za chyby

Elipsa (výpustka) – nevyjádření slova, jež náleží do větného schématu, nebrání srozumitelnosti
Věta s elipsou (eliptická, neúplná) – běžná pro mluvenou řeč
Apoziopeze (nedokončená výpověď) – označuje se několika tečkami, motivovaná (mluvčím chtěná – nenalezneme nejvhodnější výraz, chceme se vyhnout vulgárním výrazům) a nemotivovaná (výpověď přerušena partnerem dialogu)
Atrakce (skladební spodoba) – v ustálených vyjádřeních

Odchylky, které se vyznačují syntaktickými chybami

Anakolut (vyšinutí z větné vazby) – začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci
Zeugma (nedbání, zanedbání dvojí vazby) – dva větné členy se spojují společnou vazbou, ač každý z nich vyžaduje jinou vazbu
Kontaminace (směšování, křížení vazeb) – správná vazba je zaměněna s jinou, převzatou od slova podobného významu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník