Poezie

Vázaná řeč
Dělí se na sloky, verše, rýmy
Verš - jednotka básně, melodická, intonační, tvoří ucelený celek
Rým - zvuková shoda na konci verše
Rytmus - pravidelné opakování zvukových schémat
Stopa - jednotka opakující se v básni
Větný přesah (enjambement) - verš se neshoduje s koncem věty

Stopy

Trochej - přízvuk na první slabice
Jamb - přízvuk na druhé slabice
Daktyl - první slabika přízvuk, další dvě nepřízvučné

Rým

Střídavý a b a b
Sdružený a a b b
Obkročný a b b a
Přerývaný a b c b, a b c a

Prozódické systémy

Sylabotónický (přízvučný) - pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných slabik
Časoměrný - střídání dlouhých a krátkých slabik
Sylabický - shodný počet slabik
Tónický - shodný počet přízvučných slabik

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník