Česká literatura

Počátky českého písemnictví

Staroslověnská literatura

Polovina 9. století - počátek 15. století
Křesťanství ze západu a východu
Konstantin a Metoděj - 863 n.l.
Staroslověnština - 1. slovanský kulturní jazyk
Hlaholice - 1. slovanské písmo, základ azbuky (cyrilice)
Proglas - předmluva k překladu evangelia
Kyjevské listy - hlaholicí psaný zlomek misálu (mešní knihy)
Život Konstantina - Cyrila - Panonské legendy, životopis
Paterik - knihy otců, vyprávění o mniších

Boj staroslověnštiny s latinou

Po smrti Cyrila a Metoděje potlačování staroslověnštiny
Latinská díla převažují
Sázavský klášter - útočiště staroslověnštiny
Pražské arcibiskupství - latina
Život knížete Václava - 10. století
Kristiánova legenda - život a umučení sv. Václava a sv. Ludmily
Hospodine, pomiluj ny - 1. česká duchovní píseň, 10. století

Vítězství latiny, průnik češtiny

12. - 13. století, vznikají kroniky (chronologické zachycení událostí)
Glosy - výpisky, poznámky v latinských textech
Svatý Václave - 2. česká duchovní píseň, světec jako rytíř

Kosmas - Kronika česká

Chronika Boemorum
Autor - děkan svatovítské kapituly
Prameny - nejstarší příběhy, vyprávění pamětníků, Kosmovy zážitky
Živé vypravování nejen historické, ale i umělecké

Vznik česky psané literatury

13. - 14. století, vrcholný středověk, vznikají kroniky a eposy
Laicizace (zesvětštění), demokratizace a zčeštění
Znaky - verše, cizí náměty, zlomkovitost, neznámý autor, těžko lze zařadit
Žánry - duchovní lyrika a epika, světská lyrika a epika, satiry, drama, zábavná próza

Alexandreis

Neznámý autor, šlechtic
Oslava Alexandra Velikého jako ideálu středověkého panovníka
Rytířský epos, gnómická dvojverší

Dalimilova kronika

Nejstarší česky psaná veršovaná kronika
Autor neznámý, nejspíš šlechtic
Vlastenectví
Dějiny do roku 1314

Literatura doby Karlovy

Legendy - Legenda o sv. Prokopu, Život sv. Kateřiny
Drama - Mastičkář
Zábavná próza - Tristram a Izolda, Trójanská kronika
Světská lyrika - Dřěvo se listem odievá, Závišova píseň
Sociální satira - Píseň veselé chudiny, Podkoní a žák
Satiry Hradeckého rukopisu - Desatero kázanie božie, Satiry o řemeslnících a konšelích, O lišce a džbánu

Literatura předhusitská a husitská

Přelom 14. - 15. století
Snaha o reformu církve
Satira - kritika nedostatků
Duchovní píseň - modlitba, reaguje na život, účast lidu
Traktát - učené pojednání, náboženská úvaha
Kázání - působivost živého světa
Počešťování, demokratizace, laicizace

Husovi předchůdci

Kazatelé usilující o nápravu společnosti
Matěj z Janova - učenec, latinské spisy
Konrád Waldhauser - kazatel německého patriciátu
Jan Milíč z Kroměříže - český kazatel, nejradikálnější, vliv na chudinu
Tomáš Štítný - laik, zchudlý šlechtic, píše česky pro lid
Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní

Přípravy husitského hnutí

O církvi - popírá papežovo postavení, latinsky
Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklady tří modliteb
Knížky o svatokupectví - ostrá kritika církve
Postila - Výklad části evangelia formou kázání nebo traktátu
Dcerka - o správném životě žen a dívek
Listy z Kostnice - promluvy ke čtenářům
O pravopise českém - diakritický pravopis

Mistr Jan Hus

1370 Husinec u Prachatic - 6.7.1415 Kostnice
Studium na pražské univerzitě
1396 univerzitní mistr
1400 Vysvěcen na kněze
Rektor univerzity
Spory s církví
Obhajuje názory anglického reformátora Johna Wycliffa
Pro vystoupení proti odpustkům a kritiku církve pronásledován
Vypovězen z Prahy
Káže na Kozím Hrádku
Na církevním koncilu v Kostnici vězněn jako kacíř a upálen

Období husitských bojů

Husitské chorály
Jistebnický kancionál - zpěvník, dochované texty písní
Ktož jsú boží bojovníci - vojenská bojová píseň, povzbuzuje vojáky a zastrašuje protivníka
Žižkův vojenský řád - přísná pravidla pro vojsko, tvrdé tresty
Budyšínský rukopis - tři veršované polemické skladby proti Zikmundovi
Vavřinec z březové - Píseň o vítězství u Domažlic, Husitská kronika

Doba polipanská

Po porážce husitů u Lipan (1434)
Deník Václava Šaška z Bířkova - cesta Lva z Rožmitálu po Evropě

Petr Chelčický

1390 - 1460 n.l.
Zeman, samouk, kritik společnosti
O trojím lidu - odsuzuje středověké dělení společnosti na tři stavy
Sieť viery pravé - kritika církve a hromadění majetku
Postila - kázání s úvahami

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník