Česká literatura první poloviny 20. století

Období první světové války
Vznik Československa
Od 20. let vznik komunistické strany – proletářská poezie
Avantgarda – sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků
Poetismus – sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu)
Ve 30. letech – surrealismus, reflexivní a meditativní lyrika, poezie duchovní křesťanské orientace, pokračování sociální linie
1938 Mnichovská dohoda, ohrožení národa
Sjednocení básníků – poezie domova, rodné země
Okupace, druhá světová válka
Diferenciace – vznik obrovského množství směrů
Realismus, legionářská literatura, expresionismus, imaginativní próza, katolická literatura, ruralismus, proletářská kultura, socialistický realismus, psychologická próza, demokratický proud, historická a biografická próza, drama

Legionářská literatura

Válečná tématika, válka jako historická událost
Vlastní zážitky nebo vypravování
Tematika zahraničního odboje
Některá díla literárně nehodnotná, ale historicky důležitá
Rudolf Medek (1890 – 1940) – románový cyklus Anabáze, tragédie Plukovník Švec
Jaroslav Kratochvíl (1885 – 1945) – Cesta revoluce (vzpomínky), román Prameny

Josef Kopta

1894 – 1962
Redaktor, spisovatel, účastník první světové války
Románová trilogie – Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma – sžívání legií, návrat do rodné země, lidové typy, obětavost
Básnické sbírky – Cestou k osvobození, Nejvěrnější hlas

Jaroslav Hašek

1883 – 1923
Bohémský život, odpor ke společnosti
Voják rakouské armády, přechod do ruského zajetí, vstup do československých legií
Humoresky k zábavě a satirické povídky – Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Satirický román, 4 dílný, nedokončený
Geniální satira na rakouský militarismus, světový humoristický román o válce
Švejk – literární typ, prostomyslný dobrák nebo moudrý blázen, rafinovaná loajálnost, absurdita, rozklad armády zevnitř
Švejkovi nadřízení – služebníci rakouské armády, groteskní nadsázka
Obraz surovosti a nesmyslnosti války, výsměch, protest proti ní
Uvolněná nedějová forma, volně přiřazované epizody, dokumentaristické postupy
Lidová čeština, vulgarismy, vojenský slang
Román přeložen do mnoha jazyků, zfilmován

Jaromír John

1882 – 1952
Prozaik, výtvarný kritik a estetik
Povídkový soubor Večery na slamníku – monology prostých lidí, výpovědi, zpovědi, stesk
Zbloudilý syn – sadista za války, přeměna na počestného živnostníka, nakonec nacista
Rajský ostrov – budování Národního divadla
Moudrý Engelbert – obraz životního zklamání, obžaloba měšťáckého pokrytectví
Dořini milenci – satirická a humoristická próza, autorův smysl pro lidské slabosti

František Langer

1888 – 1965
Vojenský lékař, prozaik a dramatik
Železný vlk – listy z kroniky legií
Pes druhé roty – pro děti
Jízdní hlídka – drama o skupině legionářů, obklíčeni ruskými partyzány bolševiky
Velbloud uchem jehly, Obrácení Ferdyše Pištory – veselohry
Bratrstvo bílého klíče – detektivka
Děti a dýka – protifašistická kniha

Expresionismus

Životní pocity člověka ovlivněny válkou
Rozklad hodnot, odcizení člověka, úzkost, absurdita světa
Lev Blatný (1894 – 1930) – povídky Vítr v ohradě (motiv války, smrti, rozklad lidského nitra), satira Ko-ko-ko-dák (uvedena v Národním divadle)
Ladislav Klíma (1878 – 1928) – filozofie, experimenty, Svět jako vědomí nic, Slavná Nemesis (tajemství života a smrti), Velký román I. – III. (cesta člověka k božství na zemi), Utrpení knížete Sternenhocha (romaneto s prvky horroru a gotického románu)

Richard Weiner

1884 – 1937
Inženýr chemie, básník, prozaik
Regionální tvorba, židovský původ
Lichý člověk literatury – výlučnost, nezakotvenost
Za 1. světové války na frontě
Povídky Litice, Netečný divák a jiné prózy – otřesná zkušenost z fronty, boj dobra a zla
Povídkový soubor Škleb – úvahy o zodpovědnosti člověka, otázky svědomí, smyslu života
Mnoho nocí – motivy zániku, smrti, noci, tmy, samoty, beznaděje, nemelodický verš
Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami – zkonkrétnění výrazu, prostší, poetičtější jazyk
Mezopotámie – hledání ráje v srdci člověka, odstraněna interpunkce, hudebnost až eufonie
Hra doopravdy – 2 texty, konfrontace reality a imaginace, potřeba lásky bez lži

Imaginativní próza

Vliv postupů avantgardy, moderní poezie
Metoda asociace, obrazotvornost, lyričnost
Básnické prostředky v próze

Vladislav Vančura

1891 – 1942
Prozaik, dramatik, scénárista, režisér
Povoláním lékař, později pouze spisovatelem
Předseda Devětsilu
Za okupace v odboji, zatčen a popraven
Originální styl, zastaralé výrazy, argot, formálně neobvyklá próza, esteticky působivá
Svébytnost uměleckého díla, důležitý způsob zpracování, účelnost, vědomí souvislostí
Ve 20. letech vliv proletářské literatury
Pekař Jan Marhoul – román, tragický osud zchudlého pekaře, pracovitý dobrák, zničen světem
Pole orná a válečná – román, nesmyslnost vraždění, volné řazení scén, ironický závěr
Rozmarné léto – novela, obraz poklidného radostného života z plovárny, klid narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka, konec stereotypnosti, parodie na přízemnost maloměšťáků
Markéta Lazarová – baladický román z doby loupeživého středověku, renesanční typy lidí, láska, básnická próza, využití kontrastů, narušení dějové linie vypravěčem, oslava života
Luk královny Dorotky, Útěk do Budína, Konec starých časů, Tři řeky – romány, dějovost
Obrazy z dějin národa českého – historické pásmo, význam národní minulosti
Jezero Ukereve – drama z afrického prostředí
Josefína – veselohra, námět podobný Shawově Pygmalionu, prostředí konzervatoře

Katolická literatura

Víra v Boha
Témata pobělohorské doby
Jan Čep (1902 – 1974) – soubory povídek Zeměžluč, Letnice, Děravý plášť (návrat k vlasti)

Jakub Deml

1878 – 1961
Básník, prozaik, publicista, překladatel, katolický kněz
Vliv spiritualismu a existencialismu
Šlépěje – cyklus, forma deníkových záznamů
Hrad smrti, Tanec smrti – prózy, pocit úzkosti, ohrožení, smrt
Moji přátelé – báseň v próze, lyrismus a imaginace, život v pokoře, symbolika květin

Jaroslav Durych

1886 – 1962
Vojenský lékař, spisovatel, básník, prozaik, publicista
Historická imaginativní próza, obdiv k baroku
Sedmikráska – novela, milostný příběh s prvky symbolismu, chudoba jako zdroj čistoty
Bloudění – román, cesta ke katolictví, kontrastnost, dramatický spád, jazyková dokonalost
Rekviem – tři povídky
Nový typ historické prózy – barvitý obraz doby, metaforičnost, dějová sevřenost

Venkovská próza, ruralismus

Navazuje na venkovskou prózu 19. století
Oslava venkova, přírody
Idylický vztah k půdě, zdůraznění rolníků
Zavrhování a odsuzování techniky a civilizace
Vojtěch Martínek – trilogie Černá země
Jan Morávek – Plavci na Sázavě, Skalní plemeno, Byl na Sázavě přívoz
Josef Knap (1900 – 1973) – program ruralistů, Réva na zdi (selský román), Muži a hory (život pastevců), Puszta (román z Podkarpatské Rusi), Cizinec (tragický příběh hospodáře)
Václav Prokůpek – román Ve stínu hor, Ztracená země
Jan Vrba – prózy Les, Bažantice

František Křelina

1903 – 1976
Básník a prozaik
V 50. letech politický vězeň, po propuštění a rehabilitaci dělníkem
Půlnoční svítání, Předjitřní tma, Plaché světlo – básnické sbírky, odcizení člověka
Hubená léta – román, hospodářská krize, láska a zbožnost
Hlas na poušti, Puklý chrám, Bábel, Soud nad Bábelem – kontrast venkova a zkaženého města

Socialistický realismus

Zobrazení současného světa a revoluční perspektivy
Vzor sovětské literatury
Nový hlavní hrdina – dělník
Většina děl politický podtext

Marie Majerová

1882 – 1967
Redaktorka Rudého práva, politická činnost
Panenství – individuální osudy žen
Náměstí republiky – román, vliv anarchismu
Nejkrásnější svět – román, obraz politických událostí 20. století
Přehrada – utopický román, vidina změny společnosti
Siréna – román, kronika několika generací, znalost hornického a hutnického prostředí, různé žánrové postupy, časové přeskoky, kladenské nářečí, hutnické a hornické odborné termíny
Havířská balada – baladická stylizace dějově sevřené novely, kapitoly stylisticky odlišné
Robinsonka – román pro dívky

Marie Pujmanová

1893 – 1958
Meziválečná sociální a psychologická próza
Pod křídly – vzpomínková próza o harmonickém pražském životě
Pacientka doktora Hegla – povídka, proti maloměšťácké morálce, práva svobodné matky
Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti – románová trilogie, dvojí prostředí, moderní styl, vnitřní monolog, polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč
Předtucha – povídka za okupace, psychologie dospívajících, zájmy rodičů a dětí
Sestra Alena – novela z lékařského prostředí
Vyznání lásky, Praha, Paní Curierová – poezie, verše o Praze, lyrickoepická skladba

Karel Nový

1890 – 1980
Prozaik, novinář
Železný kruh – románová trilogie, proletářské prostředí, hledání svobody
Chceme žít – novela, období hospodářské krize, nezaměstnanost a bída, láska, tuláctví
Plamen a vítr – románová kronika Benešova, autobiografické prvky
Sarajevský atentát – román, historie vzniku 1. světové války

Ivan Olbracht

1882 – 1952
Prozaik, publicista, syn Antala Staška
Vytříbený básnický styl a jazyk prózy, vypravěčské umění
Obrazy ze soudobého Ruska – reportáže, novinářská a politická činnost v Rusku
Zamřížované zrcadlo – zážitky z vězení
O zlých samotářích – povídky, vyděděnci společnosti, odboj proti nespravedlnosti
Žalář nejtemnější – psychologický román, chorobná žárlivost slepce, nedůvěra k nejbližším, tyranství, ztráta kontaktu se světem, kritika měšťáckého individualismu
Podivné přátelství herce Jesenia – román, konfrontace dvou herců, kontrast
Anna proletářka – román, obraz politické situace 20. let, revoluční dělnické hnutí
Zájem o Podkarpatskou Rus – civilizací nedotčená země, prastarý vztah lidí k přírodě
Země beze jména – reportáže, rozšířeny pod názvem Hory a staletí
Golet v údolí – soubor tří povídek, svět ortodoxních Židů
Biblické příběhy – převyprávění příběhů Starého zákona, pro mládež
Ze starých letopisů – o české minulosti
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – staroindické bajky

Nikola Šuhaj loupežník
Baladický román z konce světové války a poválečných let
Vesnice Koločava
2 dějová pásma – příběh Nikolův a mýtus
Nikola – válečný zběh, odbojník proti křivdě a bídě, touha po svobodě
Charakteristika kraje, země – krásná ale nešťastná, pověrčivost, scény ze života Židů
Osobitá kompozice – propojení legendy se skutečností, psychologie postav
Básnický jazyk – zvláštní slovní spojení, úspornost výrazu, biblické výrazy

Psychologická próza

Vliv Sigmunda Freuda
Zaměření na nitro člověka
Osudová orientace a patologické jevy

Egon Hostovský

1908 – 1873
Většinu života v diplomatických službách a ve dvojím exilu
Zájem o lidi věčně pronásledované, náměty ze židovského prostředí
Problematika vykořeněnosti, viny, úzkosti, rozkladů osobnosti, bloudění, samoty
Případ profesora Körnera – román, vsugerovaný pocit nemoci, vnitřní krize, pocit odcizení
Žhář – období dospívání, snaha na sebe upozornit
Listy z vyhnanství – z emigrace, touha po domově, vztah k novému místu pobytu
Cizinec hledá byt – román, pocit vyhnance v USA
Nezvěstný – o událostech roku 1948 v Praze

Jaroslav Havlíček

1896 – 1943
Postavy rozvrácené patologickými vlastnostmi a osudem
Degenerace měšťácké společnosti
Petrolejové lampy – román, příběh ženy hmotně zajištěné, neštěstí v manželství
Neviditelný – psychologická analýza příslušníka horních vrstev společnosti
Helimadoe – román, pět stárnoucích dcer podivínského venkovského lékaře

Jarmila Glazarová

1901 – 1977
Roky v kruhu – románová prvotina, autobiografická próza, harmonické manželství
Vlčí jáma – psychologický román, tyranie v manželství, citlivost
Advent – baladický román, ponižující postavení, zbavení lidskosti, dobro a zlo, tragický příběh
Chudá přadlena – publicistická kniha, o životě beskydských žen

Václav Řezáč

1901 – 1956
Psychologické romány a socialisticko-realistické prózy
Větrná setba – román, autobiografické rysy, touha po lepším životě, morální rozvrat a bída
Slepá ulička – román z období krize, kontrast továrníka a proletáře
Černé světlo – román, vypravěčem mravně narušený člověk, pocit méněcennosti
Svědek – román, stařec poznamenaný méněcenností, dobro v mladých lidech
Rozhraní – román o vzniku románu, morální zrání, přeměna spisovatelovy povahy

Božena Benešová

1873 – 1936
Obraz maloměsta, nudný život
Tragika marné vzpoury proti stereotypu, pasivní přizpůsobení
Rouhači a oblouzení – povídkový soubor
Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová – psychologická novela, vnitřní svět mladých
Úder, Podzemní plameny, Tragická duha – románová trilogie, vliv války

Anna Maria Tilschová

1873 – 1957
Realistická, až naturalistická a psychologická próza
Romány a románové cykly o rozpadajícím se světě měšťanských tradic
Fany, Stará rodina, Synové, Dědicové – z prostředí vědců, umělců a lékařů, věrohodnost
Vykoupení – román o životě Antonína Slavíčka, konflikt tvůrčí osobnosti a společnosti
Alma mater – román z univerzitního prostředí
Orlí hnízdo – osudy rodiny Mánesů
Haldy – sociální románová kritika, dokumentární svědectví

Demokratický proud

Karel Čapek

1890 – 1938
Spisovatel, novinář, překladatel
Zájem o filozofický pragmatismus
Novinář – Národní listy, Lidové noviny, tvůrce sloupku
Demokrat, humanista, filozofický typ spisovatele světové úrovně
Žánrová rozmanitost, stylistické mistrovství, myšlenková závažnost, vytříbený bohatý jazyk
Záliba v cestování, práci na zahradě
Vztah ke zvířatům, fotografování
Bratr Josef Čapek – malíř, spoluautor několika děl
Boží muka, Trapné povídky – povídky, svoboda člověka, smysl života, poznání pravdy
Loupežník – hra, výbojné mládí, právo na lásku
Francouzská poezie moderní doby – překlady moderních francouzských básníků
Dramatické a románové utopie, převratné vynálezy ohrožují člověka
R. U. R. – alegorická hra, vynález robota (Čapkův novotvar), objevení citu
Ze života hmyzu – hra, kritika lidských chyb a nedostatků, postava tuláka, smysl života
Továrna na absolutno – utopický román, vynález síly měnící lidi, válka a ničení
Krakatit – utopický román, vynález nekonečně účinné třaskaviny, odpovědnost vědce
Věc Makropulos – utopické drama, téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti
Drobné prózy, fejetony, sloupky
Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy – povídkové soubory, témata z černé kroniky, detektivní zápletky, logické vysvětlení záhad, vypravěčské umění, srozumitelnost
Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever – cestopisné fejetony, vtipnost, originalita, vyjádření dojmů z cest
Románová noetická trilogie
Hordubal – tragédie podkarpatského sedláka po návratu z Ameriky
Povětroň – smrt neznámého letce po havárii, fantazijní domněnky o jeho bývalém životě
Obyčejný život – autobiografie železničářského úředníka v penzi, retrospektivní pohled
Společná filozofie románů, relativismus
Ohrožení lidskosti, civilizace, nutnost sjednocení sil proti fašismu
Válka s Mloky – utopický román, satirická alegorie, kritika kapitalismu, nebezpečí rasismu
První parta – román z hornického prostředí, lidská solidarita a obětavost
Bílá nemoc – drama, konflikt jedince s mocí, ušlechtilost individuality zmařena davem
Matka – drama, fiktivní rozhovor matky s jejími mrtvými blízkými, varování
Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončený román, charakterové rysy muzikanta
Tvorba pro děti – Dášeňka, čili Život štěněte, Devatero Pohádek

Karel Poláček

1892 – 1944
Z židovské kupecké rodiny
Prozaik (kritik a humorista), novinář (Lidové noviny)
1914 na frontě
Za okupace zahynul v koncentračním táboře Osvětim
Novinář – Lidové noviny, soudničky a sloupky, úspornost výrazu
Satirický obraz českého maloměšťáka v období 1. světové války
Umění zobrazit typ malého českého tyrana
Přesně odpozorované detaily chování, psychologie i jazyka maloměšťáka
Muži v ofsajdu – román o osudech otce a syna, fotbalové prostředí
Hostinec U kamenného stolu – humoristický román o venkovských lázních
Dům na předměstí – společenská kritika a satira, román o majiteli činžovního domu
Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno – pentalogie, vrchol tvorby, obraz města před 1. světovou válkou, podstata maloměšťáctví, varování
Bylo nás pět – úsměvná próza, svět maloměsta očima dětí, situační komika, slovní humor

Eduard Bass

1888 – 1946
Novinář, reportér, prozaik, humorista, dramatik, kabaretiér
Zpěvák, konferenciér, textař, fejetonista, redaktor Lidových novin
Všestranný rozhled, postřeh, smysl pro humor a pravdu
Rozhlásky – veršovaná publicistická tvorba
Klapzubova jedenáctka – pro děti, fotbalové mužstvo synů českého chalupníka
Cirkus Humberto – román z cirkusového prostředí, důvěra v českého člověka, kariéra
Lidé z maringotek – novely, satirický dekameron, milostné příběhy, rámcová próza

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník