Rozdělení biologických věd

Biologie - nauka o živé přírodě

podle druhu zkoumaného organismu

Mikrobiologie - nauka o mikroorganismech (bakteriologie, virologie)
Botanika - nauka o rostlinách (algologie [řasy], lichenologie [lišejníky], bryologie [mechy], dendrologie [dřeviny], pomologie [ovocné stromy])
Mykologie - nauka o houbách
Zoologie - nauka o živočiších (ichtyologie [ryby], entomologie [motýli], protozoologie [prvoci], kynologie [psi], herpetologie [plazi])
Antropologie - nauka o člověku
Hydrobiologie - nauka o vodních organismech
Pedologie - nauka o půdě

podle hlediska studia

Morfologie - nauka o vnější stavbě
Anatomie - nauka o vnitřní stavbě (cytologie [buňka], histologie [pletiva], organologie [orgány])
Fyziologie - nauka o procesech, funkcích
Genetika - nauka o dědičnosti a proměnlivosti
Ekologie - nauka o vztahu organismu a prostředí a vztahu organismů navzájem
Etologie - nauka o chování organismu
Taxonomie - nauka o třídění organismů do systému
Vývojová biologie - nauka o individuálním vývoji jedince (ontogeneze)
Evoluční biologie - nauka o vývoji druhu (fylogeneze)
Paleontologie - nauka o zkamenělinách
Obecná biologie - nauka o obecných společných vlastnostech

Hraniční obory

Biochemie - zkoumá chemické vlastnosti živých organismů
Biofyzika - zkoumá fyzikální děje v organismech
Biogeografie - zkoumá rozšíření organismů na Zemi
Molekulární biologie - zkoumá život na úrovni molekul

Aplikované vědy

Medicína - péče o člověka
Veterinární lékařství - péče o zvířata
Agrobiologie - zemědělství
Genové inženýrství - manipulace s geny
Biotechnologie - průmysl

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník