Nukleové kyseliny

1869 poprvé izolovány z buněčného jádra
Makromolekulární látky, složeny z nukleotidů
Nukleotid – 3 části (báze, sacharid, zbytek kyseliny fosforečné)
Nukleosid – jen báze a sacharid

DNA

Geneticky aktivní hmota
Báze – puriny (A, G) a pirimidiny (T, C), spojeny vodíkovými můstky, princip doplňkovosti
Sacharidem deoxyribóza, fosfátem zbytek kyseliny fosforečné
Primární struktura – pořadí (sled) nukleotidů, sekvence DNA
Sekundární struktura – tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci
Prokaryotická buňka – DNA uzavřeno do kruhu
Eukaryotická buňka – lineární DNA, na konci telomery

Tvorba DNA

Replikace
Povolení vodíkových můstků, rozvinutí molekuly
Helikáza – bílkovina, povoluje rozvinutí molekuly
Templát – původní vlákno
Napojení nového vlákna – polymeráza
Replikon – místo aktuálního replikování
Replikace prokaryotické buňky – monoreplikonová (jen jedna replika), zipový způsob
Replikace eukaryotické buňky – multireplikonová (na několika místech), bublinový způsob
Na prvním řetězci tvorba souvisle (kontinuálně), předbíhající vlákno
Na druhém řetězci tvorba nesouvisle (diskontinuálně) v úsecích, opožďující vlákno

Strukturní uspořádání

Strukturní geny – informace pro stavbu proteinů, 2% DNA, exony a introny
Středně opakující se sekvence nukleotidů – 5 až 30% DNA, přepis genetické informace
Neustále opakující se sekvence nukleotidů – formování chromozomů, replikace DNA

RNA

Tvořena jedním polynukleotidovým řetězcem
Báze – puriny (A, G), pirimidiny (C, U)
Sacharidem ribóza, fosfátem zbytek kyseliny fosforečné
Tvorba – vzorem jedno vlákno DNA, enzymem polymeráza
rRNA (ribozomální) – základem ribozomů, vznik v jadérku
tRNA (transferová) – přenos aminokyselin, vznik v kůře
mRNA (mediátorová) – nese genetickou informaci pro tvorbu bílkovin, vznik v jádře

Exprese genetické informace

Proteosyntéza – tvorba bílkovin (proteinů)
Dogma – DNA se mění na mRNA se mění na protein
Transkripce – přepis genetické informace, vystřižení intronů
Translace – překlad genetické informace, na ribozomech
Zahajovací (iniciační) fáze – spojení mRNA na menší podjednotku ribozomu, spojení podjednotek, začátek startkodónem (A U G)
Prodlužovací (elongační) fáze – řetězec mRNA posun po ribozomu, přečtení kodónu, navázání další tRNA, propojení v polypeptidový řetězec
Terminační fáze – ukončení proteosyntézy, přečtení stopkodónu (U G A, U A A, U A G), uvolnění mRNA od ribozomu, rozpad ribozomu na dvě podjednotky
3 skupiny genů – strukturní (podle nich vlákno mRNA), regulační (regulace aktivity strukturních genů), pro RNA (regulace rRNA, tRNA)

Genetický kód

Genetická informace – zpráva zapsaná v primární struktuře molekuly DNA, umožňuje buňce realizovat určitý znak, zapsána univerzálním klíčem (genetický kód)
Využívá symbolů 4 písmenkové abecedy (4 dusíkaté báze A, T, G, C)
Systém, podle kterého pořadí nukleotidů v DNA určuje pořadí aminokyselin v bílkovině
Tripletový – báze uspořádány do trojic, existuje 64 tripletů, 61 kóduje aminokyseliny
3 triplety beze smyslu – stop kodóny ATT (ochre), ATC (amber), ACT (opal)
Degenerovaný (nadbytečný) kód – jedna aminokyselina kódována i větším počtem tripletů
Univerzální – platí pro celou říši organismů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník