Jazykový plán

Útvary jazyka - spisovný + ostatní
Zvukové prostředky - rytmus, libozvučnost (eufonie), zvukomalba (onomatopoie), zvukosled

Obrazná pojmenování

Přímá

Epiteton - básnický přívlastek
Antiteze - přirovnání protikladem

Nepřímá

Metafora - přenesení významu na základě podobnosti
Personifikace - zživotnění
Metonymie - přenesení významu na základě vnitřních souvislostí
Synekdocha - část označená celkem
Eufemismus - zjemnění
Hyperbola - nadsázka
Oxymóron - spojení nelogických slov
Ironie - opačný význam
Sarkasmus - zesílená ironie
Alegorie - jinotaj, skrytý obsah

Figury

Epizeuxis - opakování slov ve větě a verši
Anafora - opakování slov na začátku verše
Epifora - opakování slov na konci verše
Gradace - stupňování
Řečnická otázka - nevyžaduje odpověď
Apostrofa - oslovení
Inverze - změněný slovosled

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník